Nâng cao vị thế và vai trò của hệ thống văn phòng trong quá trình phát triển lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường
24/07/2017
Mục tiêu chung của công tác văn phòng là phục vụ có hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị, trực tiếp là phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; là cầu nối giữa các tổ chức trong và ngoài cơ quan, đơn vị, có thể khái quát là "chấn chỉnh kỷ luật hành chính, lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Bộ; bảo đảm hiện đại hoá nền hành chính, cụ thể chương trình hoá công tác, chính quy hoá công vụ, hiện đại hoá thông tin, dân chủ hoá cơ quan". Vì vậy, trong 15 năm qua, công tác văn phòng có nhiều nỗ lực đổi mới, kiện toàn và đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ và của ngành.
LIÊN KẾT