Nâng cao vị thế và vai trò của hệ thống văn phòng trong quá trình phát triển lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường

Mục tiêu chung của công tác văn phòng là phục vụ có hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị, trực tiếp là phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; là cầu nối giữa các tổ chức trong và ngoài cơ quan, đơn vị, có thể khái quát là "chấn chỉnh kỷ luật hành chính, lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Bộ; bảo đảm hiện đại hoá nền hành chính, cụ thể chương trình hoá công tác, chính quy hoá công vụ, hiện đại hoá thông tin, dân chủ hoá cơ quan". Vì vậy, trong 15 năm qua, công tác văn phòng có nhiều nỗ lực đổi mới, kiện toàn và đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ và của ngành.
24/07/2017

Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 15 năm phát triển ngành TN&MT

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, tổ chức thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực sự hoàn thiện và lớn mạnh với 04 tổ chức thanh tra: Thanh tra Bộ và 03 Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường và Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với tổng số lượng công chức là 91 người. Tổ chức thanh tra Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ trưởng giao về công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2002 đến nay, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật tài nguyên và môi trường, góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn ngành.
24/07/2017

Chủ động hội nhập, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong suốt chặng đường 15 năm phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác hợp tác quốc tế đã luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng, đem lại nhiều đóng góp đáng kể cho việc tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tích cực chuyển dịch theo định hướng chủ động hội nhập quốc tế để góp phần cho công cuộc hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước hiện nay. Hoạt động hợp tác quốc tế đã giúp huy động được khoảng 550 triệu đô-la Mỹ thông qua các dự án viện trợ phát triển chính thức cho các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ quản. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã có quan hệ hợp tác song phương với 77 quốc gia và vùng lãnh thổ qua các khuôn khổ hợp tác được thiết lập chính thức và các hoạt động trao đổi cụ thể, đồng thời đã tham gia và có quan hệ hợp tác trong 103 khuôn khổ hợp tác đa phương khu vực và quốc tế. Đây là kết quả đánh dấu sự trưởng thành của ngành Tài nguyên và Môi trường, thể hiện rõ sự chủ động của ngành trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế.
24/07/2017

Các phong trào thi đua lớn, có tác dụng sâu rộng của ngành tài nguyên và môi trường

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Tài nguyên và Môi trường đã từng bước trưởng thành và đạt được những thành tích lớn lao đáp ứng tốt mọi yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.
24/07/2017

Công tác kế hoạch tài chính: 15 năm đóng góp vào sự phát triển ngành tài nguyên và môi trường

Cùng với sự phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản, kế toán, kiểm toán nội bộ, thống kê và phát triển bền vững đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ.
24/07/2017

Tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm trong sự phát triển của ngành TN&MT

Từ ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được thành lập đến nay, công tác tổ chức cán bộ luôn được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ coi là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, củng cố, hoàn thiện mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; cải cách hành chính (CCHC) đi vào chiều sâu; tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; mở rộng dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho công tác tổ chức cán bộ xuyên suốt 15 năm qua.
23/07/2017

Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Ngày 05/8/2002 đã đi vào mốc son lịch sử của ngành tài nguyên và môi trường. Đó là ngày Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết phê chuẩn các Bộ, cơ quan ngành Bộ, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 11/11/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 11 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đó Vụ Pháp chế là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường và giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước bằng pháp luật những lĩnh vực quản lý của Bộ.
23/07/2017

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC và hiện đại hóa ngành TN&MT

Cùng với chặng đường 15 năm phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đã đạt nhiều kết quả, thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.
21/07/2017

Khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường 15 năm xây dựng và phát triển

Vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được thể hiện trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và được triển khai cụ thể trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Trong thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai nhiều chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, qua đó đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; góp phần vào tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững đất nước.
21/07/2017
1