Chính sách, pháp luật đất đai không ngừng được hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong quá trình hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Ngành Quản lý đất đai nói chung, Tổng cục Quản lý đất đai nói riêng luôn từng bước lớn mạnh và không ngừng phát triển và có nhiều đóng góp to lớn. Trong đó, nổi bật nhất là Tổng cục Quản lý đất đai đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành và thực thi nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về đất đai, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
22/07/2017
1