Điều tra, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển bền vững

Ngày 05/8/2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức được thành lập. Sau đó, ngày 11/11/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Theo đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) là tổ chức trực thuộc giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ngày 27/12/2002, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã chính thức bàn giao nguyên trạng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau 15 năm hoạt động trong cơ cấu của Bộ, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Bộ, phát huy truyền thống lịch sử của hơn 50 năm trước đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
23/07/2017
1