Viễn thám Việt Nam: Khẳng định vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Viễn thám chính thức hình thành ở Việt Nam vào đầu những năm 80 thế kỷ trước, trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, từ Trung tâm Viễn thám thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước (1980 - 1993), đến Trung tâm Viễn thám thuộc Tổng cục Địa chính (1994 – 2002); Trung tâm Viễn thám quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường từ (2003 - 2012) và đến năm 2013 chính thức thành Cục Viễn thám quốc gia - trở thành một tổ chức quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và thực thi các hoạt động về viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng; thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.
20/07/2017
1