Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 33 trong công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Để chỉ đạo và phối hợp các hoạt động nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hoá học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, ngày 01 tháng 3 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 33). Ban Chỉ đạo 33 có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp các hoạt động nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
23/07/2017
1