Tận dụng cơ hội, chuyển hóa thách thức từ thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu để phát triển nhanh và bền vững đất nước

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã được thành lập theo Quyết định 997/QĐ-TNMT ngày 12/5/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, nay được đổi thành Cục Biến đổi khí hậu (theo Quyết định 1266/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Cùng với chặng đường phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực biến đổi khí hậu đã đạt nhiều kết quả, thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.
23/07/2017
1