Quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo Việt Nam đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước

Hội nghị Trung ương 4 khóa X của Đảng đã ban hành Nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó yêu cầu thành lập “cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện Chiến lược này, ngày 04/3/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Việc ra đời cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quản lý biển và hải đảo ở nước ta.
21/07/2017
1