15 năm - Dấu ấn một chặng đường phát triển của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ, năm 2003, Cục Đo đạc và Bản đồ được tái lập với nòng cốt từ 4 đơn vị: Vụ Đo đạc và Bản đồ - Tổng cục Địa chính, Trung tâm Địa giới quốc gia, Trung tâm Trắc địa bản đồ biển và Trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm. Năm 2008, Cục Đo đạc và Bản đồ được nâng cấp lên Cục loại II và đổi tên thành Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Ngày 04/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được đổi tên thành Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, tạo bước đột phá mới trong cuộc cách mạng thông tin địa lý và hội nhập quốc tế. Cùng với sự phát triển của đất nước, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã lớn mạnh, phát triển không ngừng về nguồn nhân lực và năng lực công nghệ. Các sản phẩm về lĩnh vực đo đạc và bản đồ đã và đang tiếp tục là cơ sở phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng.
24/07/2017
1