Bảo vệ môi trường: Được nhìn nhận là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững

Sau khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Môi trường đã được nâng cấp thành Cục Bảo vệ môi trường (2002) và đến nay là Tổng cục Môi trường (2008). Vai trò của công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành nhìn nhận ngang tầm với các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2002 - 2017 đã đạt được những thành tựu quan trọng.
21/07/2017
1