Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC và hiện đại hóa ngành TN&MT

Thứ sáu, 23/04/2021 19:32 GMT+7
Cùng với chặng đường 15 năm phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đã đạt nhiều kết quả, thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

 

Quá trình xây dựng và phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường

 

Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường đã có quá trình xây dựng và phát triển liên tục, kể từ trước khi thành lập Bộ đã hình thành hệ thống tổ chức về công nghệ thông tin, lưu trữ tư liệu từ năm 1994 thông qua bộ máy của Trung tâm Thông tin Lưu trữ Tư liệu Địa chính từ Trung ương đến địa phương của ngành Địa chính. 

 
Từ khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thông tin được thành lập và hoạt động từ tháng 01 năm 2003, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường trực thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ đây, hệ thống tổ chức lĩnh vực công nghệ thông tin của ngành có điều kiện thuận lợi để nâng cấp, kiện toàn ngày càng lớn mạnh và đồng bộ.
 
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP, Cục Công nghệ thông tin được thành lập và là đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, đây là thời kỳ đánh dấu sự phát triển vượt bậc về hệ thống tổ chức chuyên trách công nghệ thông tin của ngành. Ở các Tổng cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc Trung tâm thông tin, dữ liệu làm nhiệm vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin. Ở địa phương thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường trên phạm vi cả nước. 
 
 
Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
 
 
Xây dựng chính sách phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT
 
Từ năm 2008, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng và trình ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công nghệ thông tin, không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện, cơ sở để thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành các nhiệm vụ chung của ngành, bao gồm: 01 Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 01 Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường; 02 Thông tư; 01 Thông tư liên tịch.
 
Hiện nay, nhằm từng bước hoàn thiện môi trường pháp lý về quản lý ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường, Cục đã xây dựng và trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (thay thế Nghị định 102/2008/NĐ-CP), đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ trong ngành tài nguyên và môi trường mà tất cả các bộ, ngành, cơ quan địa phương có liên quan đến thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 
 
 
Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Cục Công nghệ thông tin (1994 – 2014)
 
 
Triển khai các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin
 
Trong 15 năm qua, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp, triển khai thực hiện đạt hiệu quả nhiều chương trình, đề án, dự án tổng thể về công nghệ thông tin, tạo ra sự chuyển biến mạnh trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đối với toàn ngành, có thể kể đến như:
 
Xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường quốc gia phục vụ quản lý nhà nước và cộng đồng; thực hiện lưu trữ, bảo quản thông tin tài nguyên và môi trường; triển khai các phần mềm về xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ dữ liệu số, Phần mềm tổng kiểm kê đất đai TK05; xây dựng hệ thống thông tin đất đai và môi trường (ELIS); xây dựng thư viện điện tử tài nguyên và môi trường; xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia.
 
Đầu tư, nâng cao năng lực của Cục Công nghệ thông tin và các Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc các Tổng cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ; đầu tư thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cán bộ cho Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc các Sở Tài nguyên Môi trường.
 
Xây dựng và triển khai nhiều ứng dụng, hệ thống phần mềm dùng chung trong ngành tài nguyên và môi trường; đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ đối với các lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
 
Triển khai trong toàn ngành về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; thực hiện việc thu thập, quản lý, khai thác, trao đổi và sử dụng dữ liệu của ngành theo hướng hiện đại, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.
 
Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường đồng bộ từ Bộ đến các đơn vị trực thuộc, các Sở Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm hạ tầng thông tin hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu quản lý, hoạt động của ngành trong tương lai.
 
Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường; xây dựng cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; từng bước thực hiện chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần thực hiện cải cách hành chính của Bộ.
 
Phối hợp triển khai nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các địa phương như: Xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng, hoàn thiện và chuyển giao các phần mềm chuyên ngành; xây dựng bản đồ hiện trạng ô nhiễm môi trường; xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để quản lý biến động đất đai và ứng dụng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng hệ thống bản đồ trực tuyến...
 
 
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường ngày 29/9/2016
 
 
Đẩy mạnh ứng dụng nghệ thông tin trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ
 
Đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường hiện đại, Cục Công nghệ thông tin đã triển khai nhiều nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.
 
Cục đã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ dài hạn 5 năm và hàng năm đạt hiệu quả; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ cũng như ngành ngày càng đồng bộ, hiện đại; triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và các đơn vị như: áp dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử, vận hành trang, cổng thông tin điện tử, sử dụng văn bản điện tử và trao đổi thông tin trên môi trường mạng;…
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (được đổi tên theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP) đã tích cực phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ đáp ứng được nhu cầu về quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Từ ngày 01/9/2016 đến nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) qua mạng thông tin điện tử, nhằm tăng cường cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Đồng thời, nhằm cải cánh hành chính phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, Cục đã xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Dự kiến năm 2017, Bộ sẽ cung cấp 58 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tới người dân và doanh nghiệp và 13 thủ tục hành chính kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia, ASEAN. Đồng thời, Cục tiếp tục xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ phận “một cửa” tại các đơn vị có giao dịch, trao đổi với người dân và doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, Cục đã xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, hỗ trợ ra quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước; luôn thực hiện tốt việc quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng CNTT của Bộ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong bối cảnh an ninh, tấn công trên mạng diễn biến ngày càng phức tạp.
 
 
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Công nghệ thông tin và Microsoft Việt Nam ngày 01/3/2017
 
 
Nhìn lại quá trình xây dựng phát triển hơn 20 năm, lĩnh vực công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đã kiên trì và có nhiều sáng tạo để vượt qua khó khăn, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường. Với kết quả, thành tích đạt được trong hơn 20 năm qua, nỗ lực của tập thể, các cá nhân thuộc Cục đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Địa chính ghi nhận và khen thưởng nhiều huân chương, bằng khen, cờ thi đua, danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Phát huy những thành tích đạt được trong giai đoạn tới, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường sẽ tiếp tục phấn đấu để phát triển toàn diện, tập trung vào mục tiêu xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường.
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img