Tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm trong sự phát triển của ngành TN&MT

Thứ sáu, 23/04/2021 16:36 GMT+7
Từ ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được thành lập đến nay, công tác tổ chức cán bộ luôn được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ coi là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, củng cố, hoàn thiện mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; cải cách hành chính (CCHC) đi vào chiều sâu; tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; mở rộng dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho công tác tổ chức cán bộ xuyên suốt 15 năm qua.

 

Tổ chức bộ máy liên tục được củng cố, kiện toàn và tăng cường

Ngay từ khi thành lập, khẳng định vai trò Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giúp Chính phủ quản lý thống nhất về TN&MT, Bộ TN&MT luôn chú ý lồng ghép, phối hợp các chức năng, lĩnh vực quản lý, thể hiện rõ nhất qua việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trước đây do các bộ, tổng cục khác nhau quản lý nên chưa có sự gắn kết, còn chồng chéo, thậm chí xung đột với nhau thì nay đã có mối liên hệ chặt chẽ hơn và cơ bản phân định rõ chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị.

 

Bên cạnh đó, Bộ đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Sở TN&MT cấp tỉnh và Phòng TN&MT cấp huyện; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp quản lý nhà nước về TN&MT; chủ động phối hợp với các bộ, ngành khác để hình thành các đơn vị chuyên trách quản lý môi trường ở cấp bộ, thành lập lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường...  Qua đó, tổ chức bộ máy của Bộ, của Ngành đã sớm được ổn định, liên tục được củng cố, kiện toàn và tăng cường từ trung ương đến cơ sở.

 

Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

 

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Bộ đã có sự điều chỉnh và sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế, tinh gọn hơn, hiệu quả hơn. Sau các lần kiện toàn theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP và Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ đã có sự đổi mới, hoàn thiện cơ bản. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ đã được phân định cụ thể, rõ ràng, hạn chế tối đa sự giao thoa, chồng chéo với các Bộ, ngành khác nhau, cơ cấu tổ chức được kiện toàn cơ bản, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Bộ đang thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc theo Nghị định 36/2017/NĐ-CP.

 

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Bộ, bộ máy quản lý TN&MT ở địa phương liên tục được quan tâm kiện toàn. Đến nay, 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng TN&MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 52/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn, thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC; 24/63 tỉnh, thành phố đã thành lập, kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC.

 

So với giai đoạn đầu mới thành lập, cơ cấu tổ chức của Bộ hiện tại đã ổn định, đồng bộ và hoàn thiện hơn, thể hiện rõ cơ cấu tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; số lượng các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước không tăng, số lượng các tổ chức tham mưu, thực thi nhiệm vụ trong cùng một lĩnh vực giảm, bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ và sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

 

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về đào tạo nhân lực theo nhu cầu ngành tài nguyên và môi trường năm 2010

 

Đội ngũ công chức, viên chức phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, ngày càng bảo đảm được chuẩn hóa, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập

 

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ, của Ngành được đặc biệt quan tâm, với mục tiêu phát triển về bảo đảm đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, bảo đảm được chuẩn hóa, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Trong những năm đầu, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ chủ yếu thuộc các đơn vị được hợp nhất về Bộ, ở địa phương chủ yếu là từ Sở Địa chính, Phòng Địa chính, cán bộ địa chính cấp xã, với số lượng hạn chế, chất lượng và cơ cấu còn bất cập. Trước thực trạng ấy, Bộ đã khẩn trương tập trung bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006 - 2010 về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu trước mắt để xây dựng một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực theo yêu cầu của Chính phủ.

 

Ở giai đoạn nhiệm kỳ Chính phủ 8/2008 - 8/2011, hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về tổ chức, cán bộ đã được hoàn thiện cơ bản. Công tác cán bộ đã được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ và có nhiều đổi mới, đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ đã được đặc biệt chú trọng, Bộ đã hoàn thành quy hoạch cán bộ, lãnh đạo ở tất cả các cấp giai đoạn 2011 - 2016 và đối với 36/36 đơn vị trực thuộc Bộ. Cùng với việc củng cố, nâng cấp các trường thuộc Bộ, Bộ đã cùng với một số cơ sở đào tạo lớn ký kết quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực, xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nhân lực của ngành giai đoạn 2011 - 2020. Nhờ có đổi mới mô hình hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn này đã được đổi mới, tăng cường và ngày càng phát huy hiệu quả trên thực tế.

 

Bước sang giai đoạn nhiệm kỳ Chính phủ 8/2011 - 4/2016, đây là giai đoạn Bộ xác định lấy phát triển con người là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu phát triển Bộ và Ngành. Bộ đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và tập trung triển khai thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công vụ, cụ thể như: Nghị quyết số 30-NQ/BCSĐTNMT về công tác luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các giai đoạn 2011 - 2016 và 2016 - 2020; Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012 - 2020; Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của Bộ; Quy chế quản lý công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ; Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030.  

 

Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành, chuyên ngành tài nguyên và môi trường tháng 11 năm 2015

 

Từ năm 2016 đến nay, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, việc thực hiện công tác chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, kịp thời bảo đảm quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Bộ đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức của Bộ TN&MTgiai đoạn 2016 - 2020”.

 

Bên cạnh đó, xác định đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, liên tục và xuyên suốt, Bộ đã triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ TN&MTgiai đoạn 2016 - 2020; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012 - 2020; Đề án đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ Bộ TN&MTgiai đoạn 2016 - 2020; Chiến lược phát triển hai trường đại học trực thuộc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 

Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng đơn vị; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ hàng năm; lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ đã được quy hoạch. Công tác bổ nhiệm cán bộ đã được thực hiện khá tốt, bố trí đúng người, đúng việc, đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm đã phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang dự Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

 

Công tác cải cách hành chính vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp mang tính đột phá để tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN&MT

 

Công tác CCHC đã được Bộ TN&MT đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện trong thực tế ngay từ khi Bộ mới thành lập, việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai thực hiện đồng bộ trong đó tập trung việc cải cách thể chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa nền hành chính; việc cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công được tiến hành đồng bộ, tương thích với các nhiệm vụ được giao, giảm đầu mối quản lý, thực hiện việc phân cấp theo đơn vị dự toán được tiến hành thông suốt, đảm bảo hoạt động trơn tru và thống nhất của bộ máy hành chính.

 

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng và các cấp lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc Bộ đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của Bộ qua các năm dần cải thiện. Bộ được Bộ Nội vụ đánh giá là 1 trong 7 bộ, cơ quan ngang bộ có kết quả Chỉ số CCHC tăng đều qua các năm; thứ hạng cao nhất đạt được là 8/19 (năm 2014) . Bộ còn là bộ thứ 2 trong cả nước thực hiện triển khai đánh giá, xác định chỉ số CCHC hàng năm đối với các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

 

Công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC đã được tham mưu toàn diện. Mục tiêu đề ra là tăng cường tính công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Bộ là một trong số ít các Bộ (8 Bộ) đi tiên phong trong việc triển khai thí điểm áp dụng cơ chế "một cửa", thí điểm mô hình "một cửa liên thông", là Bộ đầu tiên tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, thiết lập kênh thông tin trả lời tổ chức, công dân về TN&MT, cải tiến lề lối làm việc, hướng về địa phương và cơ sở, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của cơ quan thuộc Bộ.

 

Công tác cải cách TTHC của Bộ đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện trao đổi thông tin qua văn bản điện tử, Bộ đã giảm được khối lượng lớn văn bản giấy, thúc đẩy xử lý công việc qua môi trường mạng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, minh bạch thông tin. Việc tập trung đẩy mạnh triển khai xử lý văn bản (không mật) và hồ sơ công việc hoàn toàn trên môi trường mạng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ giúp Bộ bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, đồng thời gia tăng trách nhiệm của từng cán bộ, công chức với các nhiệm vụ được giao. 

 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới, trước hết phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, có tính chất then chốt, phải thường xuyên chăm lo, quán xuyến, chỉ đạo. Đồng thời, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến công tác của đơn vị; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; từng bước kiện toàn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; chuẩn hóa mô hình tổ chức Ngành TN&MT ở trung ương và địa phương; triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đến năm 2030; tăng cường công tác đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, điều chỉnh, bổ sung và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực Ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030...

 

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đầy nhiệt huyết, yêu ngành, yêu nghề có quyết tâm cao, chắc chắn công tác tổ chức cán bộ của ngành TN&MT sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống để dành được nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần xây dựng ngành TN&MT ngày càng lớn mạnh có vị thế quan trọng trong công cuộc phát triển, bảo vệ đất nước, trước hết là thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường./.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img