Công tác kế hoạch tài chính: 15 năm đóng góp vào sự phát triển ngành tài nguyên và môi trường

Thứ sáu, 23/04/2021 21:19 GMT+7
Cùng với sự phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản, kế toán, kiểm toán nội bộ, thống kê và phát triển bền vững đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ TN&MT

 

Kết quả công tác kế hoạch đầu tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2002-2017

 

Giai đoạn 2002-2017, công tác kế hoạch đầu tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những bước tiến đáng kể, trong đó đã hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý nhà nước về đầu tư phát triển trên cơ sở hệ thống pháp luật về đầu tư của Nhà nước; nâng cao vai trò các cơ quan tham mưu quản lý vốn đầu tư trực thuộc Bộ và các chủ đầu tư; đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường công cụ và phương tiện đủ mạnh, cần thiết phục vụ tốt nhất cho quản lý vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư; tăng cường chỉ đạo, điều hành từ khâu phân bổ kế hoạch, thực hiện đầu tư, thanh toán giải ngân và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn vốn để thực hiện một số mục tiêu lớn của Bộ nhằm nâng cao năng lực cho công tác dự báo khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường, thăm dò địa chất, khoáng sản và nguồn nước; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục đào tạo, hạ tầng và cơ sở dữ liệu thông tin về tài nguyên và môi trường, các định hướng phát triển trong lĩnh vực biển và hải đảo; quản lý, thu hút và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chủ động và linh hoạt hơn; cơ cấu vốn đầu tư phát triển theo ngành kinh tế ngày càng đa dạng; quản lý và sử dụng ngày càng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ các tổ chức quốc tế, quốc gia như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thụy Điển, Pháp, Italia….; đổi mới công tác chuẩn bị đầu tư...

 

Mặc dù tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm so với tổng chi Ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường có tốc độ tăng không đồng đều, tuy nhiên, cơ bản đã duy trì được một tỷ lệ hợp lý (trong khoảng trên, dưới 20% tổng chi NSNN). Trong giai đoạn 2002 - 2017, thông qua hoạt động đầu tư cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã từng bước hình thành nên một hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ theo hướng hiện đại phục vụ hoạt động của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tạo ra tiền đề cần thiết và quan trọng trong thời kỳ phát triển mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngành tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp phát triển chung của xã hội. Nhiều công trình đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng; nhiều thiết bị chuyên môn với những công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng cho công tác nghiệp vụ; năng lực của hầu hết các lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và môi trường… được nâng lên rõ rệt.

 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển
 

Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính

 

Bộ đã ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại cố định, điện thoại di động công vụ đối với cán bộ lãnh đạo trong các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Quy chế quản lý tài chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Quy định về tiêu chuẩn và mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng NSNN trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; ban hành Quyết định ủy quyền giao kế hoạch và dự toán thu, chi NSNN năm 2011 cho Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Bộ; Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dự thảo, trình ban hành Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đã ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ; Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước; Bộ đơn giá các công trình địa chất; Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường... Ngoài ra, Bộ cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính ban hành các Thông tư liên tịch: hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản; hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015; hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Sửa đổi 03 Thông tư liên tịch: hướng dẫn phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hướng dẫn lập dự toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai. Xây dựng mới 03 Thông tư liên tịch: hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán NSNN đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực biển và hải đảo; lĩnh vực đa dạng sinh học; lĩnh vực khí tượng thủy văn. Công tác quản lý tài chính được thực hiện minh bạch, bảo đảm theo quy định. Việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm được triển khai kịp thời, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ giao và những yêu cầu mới đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Công tác thẩm tra quyết toán, thẩm định dự toán; xây dựng và bảo vệ kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm; công tác quản lý tài sản được thực hiện minh bạch, theo quy định.

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể Vụ Kế hoạch

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img