Các phong trào thi đua lớn, có tác dụng sâu rộng của ngành tài nguyên và môi trường

Thứ sáu, 23/04/2021 11:41 GMT+7
Trong 15 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Tài nguyên và Môi trường đã từng bước trưởng thành và đạt được những thành tích lớn lao đáp ứng tốt mọi yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

 

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng, hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ; văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành hăng hái thi đua, sáng tạo trong học tập, công tác, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một số chủ trương tiêu biểu đã được chỉ đạo và triển khai rất hiệu quả như:

 

1. Phong trào “Cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương và cơ sở”

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phong trào thi đua “Cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương và cơ sở” được phát động sâu rộng và hưởng ứng thực hiện trong toàn ngành, góp phần thay đổi tư duy trong hoạt động quản lý ngành, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chương trình cải cách hành chính; đồng thời, giúp cho sự điều hành của Bộ vừa tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, vừa xử lý kịp thời các yêu cầu đột xuất, chủ động, công khai, dân chủ, nâng cao vai trò làm chủ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Qua phong trào này, những chủ trương, chính sách, pháp luật quản lý tài nguyên môi trường đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, về gần với nhân dân, cơ sở.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, hai tập thể: Vụ Kế hoạch (Bộ TN&MT), Trung tâm Điều tra, đánh giá tài nguyên đất (Tổng cục Quản lý đất đai)

 

2.Phong trào “Chung tay cải cách hành chính”

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) của ngành tài nguyên và môi trường đã đạt những kết quả nổi bật: công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 212 TTHC, thuộc 6/7 lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, đất đai có 85 TTHC, địa chất và khoáng sản có 52 TTHC, tài nguyên nước có 20 TTHC, môi trường có 20 TTHC, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có 18 TTHC, đo đạc và bản đồ có 17 TTHC; 70% số TTHC được thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, đã chuẩn hóa và thống nhất được bộ TTHC cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành việc rà soát và thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý theo đúng tiến độ và vượt chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu trên 30% các quy định TTHC được giao; phát hiện những vướng mắc, bất cập, hạn chế, chồng chéo đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành tài nguyên và môi trường ở các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC của ngành.

 

Ngoài ra, hoạt động của Văn phòng một cửa tại các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại các địa phương; việc tổ giao lưu trực tuyến trên mạng thường xuyên,... đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường.

 

3. Phong trào nâng cao nhận thức và thực hiện chủ trương “Kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường"

 

Thực hiện chủ trương “Kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường" đã và đang được các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Để phấn đấu nâng cao tỷ lệ đóng góp nguồn lực của ngành cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-BCSTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2009 đẩy mạnh kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường. Mục tiêu chính của phong trào là nhằm từng bước thể chế hóa chủ trương tăng cường quản lý bằng kinh tế các lĩnh vực quản lý của Bộ, nâng cao tỷ lệ đóng góp nguồn lực của ngành cho ngân sách nhà nước, cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bởi tài nguyên và môi trường có vai trò, vị trí quan trọng, thiết yếu, là nền tảng tồn tại và phát triển của xã hội. Vì vậy, công tác quản lý tài nguyên và môi trường được coi trọng, có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển bền vững của nước ta. Nội dung phong trào thi đua đẩy mạnh kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường là nhằm xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị là một mẫu hình, mô hình về kinh tế hoá; là điển hình tiên tiến; mỗi cán bộ, công chức, người lao động nâng cao tư duy kinh tế trong quản lý để phấn đấu xây dựng và phát triển ngành, đất nước.

 

4. Phong trào “05 sạch”

 

Chủ trương “05 sạch” - Đó là: Mỏ sạch để đấu giá mỏ; Đất sạch để có đất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; Số liệu sạch, chính xác để phục vụ xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các ngành nghề, lĩnh vực; môi trường trong sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và có đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ. Phong trào thi đua này đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng thực hiện và đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhiều địa phương, đơn vị đã tích cực cụ thể hoá chủ trương trên trong các văn bản quản lý và triển khai trên thực tế, từ đó xây dựng được hệ thống thông tin, tư liệu, số liệu phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và từng bước giảm những hành vi tiêu cực nảy sinh trong quá trình quản lý ngành.

 

5. Tăng cường sự phối hợp của các tổ chức chính trí, xã hội trong thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành tài nguyên và môi trường

 

Phát động phong trào trong toàn ngành hưởng ứng các chiến dịch truyền thông được tổ chức đồng loạt, rộng khắp trên phạm vi cả nước, liên quan đến các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường theo các chủ đề hàng năm như: “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới”, “Ngày Nước thế giới” “Ngày làm cho thế giới sạch hơn”, “Chống lại sa mạc hóa”,  “Chúng ta hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu”;“Giờ trái đất”; “Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường”; “Ngày đa dạng sinh học”; “Ngày không túi ni lông” “Ngày đất ngập nước”; “Tuần Lễ biển và Hải đảo Việt Nam,… Mỗi cán bộ, mỗi cơ quan ngành tài nguyên và môi trường đóng vai trò sứ giả để đưa những thông điệp bảo vệ tài nguyên và môi trường đi vào cuộc sống. Hàng triệu lượt người đã được trực tiếp tham gia các hoạt động trên, tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững.

 

Phong trào thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và Kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua đặc biệt xuyên suốt giai đoạn 2006-2010, được các đơn vị quán triệt thực hiện với mục tiêu thi đua hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ của Ngành được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, còn có khó khăn, thách thức, vì vậy, toàn ngành cần nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, cùng toàn đảng, toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

 

Năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trong toàn ngành phong trào thi đua với tư tưởng xuyên suốt “Cùng cả nước chung sức, chung lòng, chia sẻ và thi đua giành thắng lợi” nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, chủ động ngăn ngừa suy thoái kinh tế, bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn. Phong trào này đã thúc đẩy mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nâng cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thi đua, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành. Cùng với phong trào Cả nước chung sức, chung lòng, chia sẻ và thi đua giành thắng lợi”, từ năm 2009 phong trào “Thùng tiền tiết kiệm” cũng được Bộ tổ chức trong phạm vi toàn ngành. Đây là hoạt động có tính nhân văn sâu sắc nhằm tập hợp sự đoàn kết và nguồn lực của toàn Ngành, chia sẻ và hỗ trợ người nghèo. Tuy là năm đầu tiên thực hiện đã thu được kết quả tích cực. Tổng số tiền thu được trên 800.000 triệu đồng; 100% đơn vị trực thuộc Bộ và trên 30 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố hưởng ứng tham gia. Số tiền trên đã được Bộ quyết định hỗ trợ cho 180 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, số tiền còn lại dự kiến chỉ đạo Công đoàn Bộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một số cán bộ, công nhân viên trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhà ở bị lũ bão cuốn trôi. Số tiền trên đã được công bố trong Chương trình Tết Vì người nghèo năm 2009. Đặc biệt, phong trào này đã được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao. Ngoài ra, hàng năm phong trào Ủng hộ đồng bào bị thiên tai; ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo và các loại quỹ xã hội từ thiện khác luôn được toàn Ngành hưởng ứng, duy trì, thực hiện đạt kết quả cao.

 

Chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn ngành hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện thông qua công việc hàng ngày như tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, sự dụng thời gian làm việc hiệu quả, khoa học. Hầu hết các đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong sử dụng kinh phí hoạt động; nhiều đơn vị đã tiết kiệm được kinh phí để thưởng tháng lương thứ 13 cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành.

 

Phối hợp giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành ký kết Nghị quyết liên tịch với các cơ quan đoàn thể như: Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhiều cơ quan, tổ chức các cấp khác. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đoàn thể để cụ thể hoá các phong trào hoạt động. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã tổ chức chương trình ký kết văn bản phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Mục tiêu của phong trào này là  nhằm tạo ra được phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đoàn thể, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở nội dung thi đua chung, tự đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể của đơn vị mình; tích cực hưởng ứng tham gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; đồng thời, góp phần tham gia giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương. Nhiều phong trào đã và đang tích cực phát huy hiệu quả như: Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; phong trào xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào giữ gìn, bảo vệ dòng sông quê hương, tháng thanh niên hành động vì môi trường…

 

Từ năm 2007 đến nay, Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Đảng uỷ các cấp trực thuộc thực hiện sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hướng dẫn tổ chức tốt Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ cấp cơ sở đến cấp Bộ và tích cực tham gia Hội thi do Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Trung ương tổ chức. Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn, là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng bổ ích thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Qua Cuộc vận động nhiều điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện, trở thành gương sáng cộng đồng để mọi người học tập, noi theo; góp phần nhân thêm niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, yêu ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img