Thực hiện tốt vai trò tham mưu kịp thời và chính xác trong các hoạt động hợp tác với các nước trong lưu vực sông Mê Công

Thứ sáu, 23/04/2021 09:51 GMT+7
Sau ngày đất nước thống nhất, hoạt động hợp tác sông Mê Công được xem là mối quan tâm và ưu tiên của việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước ở nước ta. Ngày18 tháng 9 năm 1978, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 237-CP thành lập Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam để giúp Chính phủ trong điều phối các hoạt động hợp tác Mê Công của Việt Nam. Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý hoạt động hợp tác với Uỷ hội sông Mê Công quốc tế nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên khác liên quan trên toàn lưu vực sông Mê Công nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Mê Công nói riêng.

Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam có 26 thành viên, bao gồm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; bốn Phó chủ tịch, là Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Kế hoạch và Đầu tư; ba đại diện từ các Bộ thành viên (Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải và Công Thương); mười bảy đại diện từ các tỉnh/thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ) và Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk, Lắk và Đắc Nông); và Chánh văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam.

 

  Thực hiện Nghị định số 25/2008/NĐ-CP, từ tháng 4/2008, nhiệm vụ thường trực của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam được chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoạt động của Văn phòng Thường trực được điều chỉnh định hướng tham gia vào hoạt động chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để tăng cường các hoạt động của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban (thay thế Quyết định số 860/TTg ngày 30 tháng 11 năm 1995). Với chức năng đã được quy định, các hoạt động của Ủy ban luôn gắn liền với các hoạt động của Ủy hội và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở Quyết định số 114/QĐ-TTg, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban đã phê chuẩn Quy chế làm việc của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (Quyết định số 126/QĐ-UBMC ngày 30 tháng 12 năm 2011 nhằm tăng cường vai trò của lãnh đạo và các Ủy viên Ủy ban, đáp ứng được với tình hình và nhiệm vụ mới của hợp tác Mê Công.

 

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các quốc gia thành viên tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

 

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức giúp việc cho Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ quản lý hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên khác liên quan trên toàn lưu vực sông Mê Công nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Mê Công nói riêng.

Nhìn lại gần bốn mươi năm (1978-2017) Việt Nam tham gia trong hợp tác Mê Công, có nhiều dự án và nhiều nghiên cứu đã được thực hiện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ĐBSCL và Tây Nguyên. Đáng kể là lập quy hoạch chỉ đạo lưu vực Mê Công, quy hoạch tổng thể ĐBSCL, nghiên cứu điều tra đất ngập nước, nghiên cứu phát triển lâm nghiệp tứ giác Long Xuyên, thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng nước, nghiên cứu phát triển thuỷ lợi Vàm Nao, nghiên cứu cơ sở pháp lý cầu Mỹ Thuận, trạm nuôi tôm giống Vũng Tầu, xây dựng kế hoạch hành động lưu vực Srêpok, đánh giá tác động môi trường thuỷ điện YaLy, nghiên cứu khả thi dự án tổng hợp Ya Soup v.v. Nhiều dự án xây dựng đã hoàn thành như dự án thuỷ lợi Tân An Gò Công, dự án tưới và kiểm soát lũ Tầm Phương, dự án thuỷ lợi Hương Mỹ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tại Phiên họp  Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 18

tại Siêm Riệp, Campuchia (9/12/2011)

 

Với vai trò giúp việc cho Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ quản lý hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, trong những năm qua Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tham mưu kịp thời và hiệu quả cho Lãnh đạo Đảng và Chính phủ trong hợp tác Mê Công; thực hiện nhiều Chương trình tổng thể mang tính lưu vực; chủ động tham gia hỗ trợ tiến trình phát triển đang diễn ra mạnh mẽ trong lưu vực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, sử dụng tài nguyên nước công bằng, hợp lý và hiệu quả. Cụ thể, Văn phòng tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các kết quả Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện trong dòng chính sông Mê Công; đề xuất các định hướng tiếp theo cho công tác nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất xây dựng các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công cho thời kỳ 5 năm 2016 – 2020; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thu thập số liệu, phân tích, chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân, đánh giá tác động và kiến nghị giải pháp khắc phục khô hạn, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long;…

 

 Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp toàn thể năm 2017 của Ủy ban

 

Cùng với đó, để triển khai các hoạt động hợp tác của Việt Nam tham gia trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế,  Văn phòng đã tích cực tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Tuyên bố thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đã nỗ lực phối hợp với các nước triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước; thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016 – 2020; đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu hạ lưu vực sông Mê Công và Kế hoạch hành động của Ủy hội; thúc đẩy quá trình lập quy hoạch toàn lưu vực; tăng cường và mở rộng hợp tác với các quốc gia thành viên của Ủy hội, với các đối tác quốc tế và khu vực; nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống giám sát số lượng và chất lượng nước, và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý lưu vực sông quốc tế; xây dựng và vận động tài trợ thành công một số chương trình hợp tác Mê Công, giúp nghiên cứu giải quyết một số vấn đề quan trọng và cấp thiết trong hợp tác Mê Công trong qui hoạch phát triển lưu vực, quản lý tổng hợp tài nguyên nước; phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký Ủy hội, ổn định trụ sở Ban Thư ký Ủy hội, đẩy mạnh tiến trình ven sông hóa.…

 

Đứng trước những thử thách đang đặt ra như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, suy thoái rừng đầu nguồn và ô nhiễm chất lượng nước, cùng với các tác động tiềm tàng do các hoạt động phát triển từ thượng nguồn và tác động bất lợi của Biến đổi khí hậu có xu hướng ngày càng gia tăng, chỉ có sự cam kết mạnh mẽ và sự hợp tác chặt chẽ với các nước thượng nguồn thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động xuống hạ du sẽ tạo cơ hội thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công. Việt Nam là nước cuối cùng trong hạ lưu vực sông mê Công, một mặt cần tăng cường hợp tác với các quốc gia trong Uỷ hội Mê Công để thực hiện thành công Hiệp định hợp tác Mê Công, đồng thời cũng cần tăng cường chủ động lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch phát triển Tây nguyên và Đồng bằng sông cửu long phù hợp với các diễn biến trên thượng nguồn. Có như vậy, mới có thể tận dụng tốt tiềm năng phát triển, đồng thời hạn chế tối đa các tác động bất lợi do các hoạt động phát triển trên thượng lưu gây ra.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img