Lào Cai: Nâng cao hiệu quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn

Thứ ba, 20/04/2021 01:47 GMT+7
Cách đây 15 năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được thành lập với nòng cốt là sở Địa chính trên cơ sở hợp nhất các bộ phận của các sở quản lý liên quan đến tài nguyên và môi trường. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của tỉnh vùng cao biên giới và sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường đã từng bước khắc phục khó khăn, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Kết quả nổi bật nhất là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT các tỉnh Tây Bắc. Theo đó, hệ thống tổ chức bộ máy ở 3 cấp được kiện toàn. Tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cải cách hành chính, quan tâm đầu tư hạ tầng, hệ thống phần mềm chuyên ngành phục vụ tác nghiệp chuyên môn, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu quản lý, cung cấp, khai thác và cập nhật thông tin đảm bảo khách quan, khoa học, tính bảo mật, công khai, minh bạch thông tin, giảm thời gian khảo sát, thu hút đầu tư góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đối với công tác quản lý hành chính, chỉ đạo điều hành, thực hiện trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tổ chức trên địa bàn thành phố Lào Cai, cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; hệ thống Bản đồ điện tử tỉnh Lào Cai, xây dựng phần mềm “Luân chuyển hồ sơ” phục vụ công tác chuyên môn của Văn phòng đăng ký đất đai; Kiểm tra nghiệm thu đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai huyện điểm; Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai, Hệ thống thông tin đất đai WebELIS năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư; Đề xuất nâng cấp hệ thống cở sở dữ liệu đại chất khoáng sản, CSDL tài nguyên nước.

Các thủ tục hành chính đã được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ bản đạt mức độ 2, mức độ 3 và một số thủ tục đã đạt mức độ 4; Tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp, trả lời tổ chức, công dân về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên cổng thông tin điện tử của sở, của tỉnh. Sở TN&MT là một trong những cơ quan đầu tiên của tỉnh Lào Cai có hệ thống quản lý chất được cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Sở TN&MT Lào Cai đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh các cơ chế chính sách, pháp luật về 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước trong những năm qua, thực hiện tốt Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản… Những bức xúc về khai thác, sử dụng tài nguyên và quản lý môi trường dần được tháo gỡ, chất lượng môi trường ngày được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Công tác Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) của UBND tỉnh Lào Cai đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 30/5/2013. Đã được lập và hoàn thành của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) vào năm 2013, năm 2017 đang tiến hành thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 của cả 3 cấp. Việc điều chỉnh qui hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về đất cho phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng và là căn cứ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được tập trung triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh. Đến nay đất nông nghiệp đã cấp được 180.260 giấy, diện tích 71.380,143 ha, chiếm 75,6 % đất sản xuất nông nghiệp cần cấp giấy. Đất Lâm nghiệp đã cấp được 71.927 giấy với diện tích trên 271.708 ha, chiếm 90,1% tổng diện tích đất quy hoạch cho Lâm nghiệp. Đất ở đã cấp được 153.191giấy với diện tích trên 3.548,37 ha chiếm 73,39 % tổng diện tích cần cấp giấy. Đất phi nông nghiệp đã cấp được 158.069 giấy, diện tích 11.779,89 ha, chiếm 80,0 %  tổng số diện tích cần cấp Giấy chứng nhận. tổng diện tích đất chuyên dùng đã được cấp giấy là trên 8.210 ha,với 4.827 giấy, chiếm 83,77 % tổng diện tích. Hệ thống hồ sơ địa chính được xây dựng đồng bộ và phân cấp quản lý theo qui định của Bộ Tài nguyên và môi trường, là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý đất đai của tỉnh theo qui định của pháp luật. Người sử dụng đất được hưởng đầy đủ các quyền và thực hiện nghĩa vụ theo qui định của pháp luật, những bức súc về đất đai đã từng bước được tháo gỡ, tình trạng khiếu kiện liên quan tới lĩnh vực đất đai được các cấp giải quyết theo đúng qui định, Công tác quản lý sử dụng đất đi vào nề nếp.

Xác định đất đai là một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, sở đã chủ động tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất sát với giá thị trường, tỷ trọng nguồn thu ngân sách từ đất tăng nhanh, năm 2015 - 2016 nguồn thu từ đất đều đạt mức 1000 tỷ đồng.

Bản đồ là công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên và môi trường, sau 15 năm xây dựng và phát triển hiện nay hệ thống bản đồ địa chính từng bước được xây dựng hoàn chỉnh, 8/9 huyện đã được triển khai công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng  hoàn chỉnh, hiện đại theo Dự án Tổng thể tỉnh Lào Cai. Hiện nay công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính đã được triển khai thực hiện cho 149/164 xã, phường, thị trấn với diện tích đo vẽ đạt 139.051,38 ha với các tỷ lệ từ 1/500 đến 1/5.000; Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính đang được đẩy mạnh tại các huyện Bát Xát, Sa Pa,  thành phố Lào Cai, dự kiến trong Quý IV năm 2017 sẽ tiếp tục được triển khai tại một số xã, thị trấn của Huyện Bảo Thắng. Song song với công tác đo đạc lập bản đồ địa chính việc chuẩn hóa hồ sơ địa chính, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng CSDL quản lý đất đai cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện cho người sử dụng đất ổn định cuộc sống và yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Là một trong những tỉnh giầu tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đã có bước đột phá, tập trung khai thác, chế biến khoáng sản gắn với đầu tư và chế biến sâu, đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động; nguồn thu ngân sách năm 2016 đạt trên 800 tỷ đồng, chiếm trên 13% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh (dự kiến 6 tháng năm 2017 thu từ hoạt động khoáng sản đạt trên 300 tỷ đồng). Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chấp hành  Luật khoáng sản. Thực hiện tốt quy hoạch khoáng sản gắn với chế biến sâu, cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện đúng qui định, đến nay trên địa bàn tỉnh Lào cai có 87 tổ chức, cá nhân được cấp 98 giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực; Làm tốt công tác tham mưu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đưa việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp.

Lĩnh vực tài nguyên nước được chú trọng, năm 2004 sở đã tham mưu ban hành Quyết định quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai (đây là Quy định quản lý tài nguyên nước đầu tiên trên toàn quốc). Năm 2008 sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ - UBND ngày 02/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Khi Luật Tài nguyên nước năm 2012 có hiệu lực thi hành, sở đã tiếp tục tham mưu ban hành Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 Quy định một số nội dung quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời đã tổ chức thực hiện lập Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014- 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được tỉnh phê duyệt, đây căn cứ quan trọng để thực hiện phân bổ nguồn tài nguyên nước phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Công tác cấp phép được triển khai tốt đến nay đã cấp 145 giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước (hiện nay có 94 giấy phép còn hiệu lực thi hành); 21 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; thu hồi 04 giấy phép khai thác tài nguyên nước.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu đưa tiêu chí môi trường vào đánh giá tình hình phát triển. Tham mưu ban hành Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 07/5/2007 về việc nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 09/NQ-TU đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để xây dựng Lào Cai phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Đề án 10 - ĐA/TU về tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020;

Đến nay đã tham mưu phê duyệt 265 báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm định 97 dự án/ đề án/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường với tổng số tiền ký quỹ trên 158 tỷ đồng. Thường xuyên theo dõi, kiểm soát ô nhiễm nước xuyên biên giới, quan trắc chất lượng nước sông Hồng, sông Chảy, quan trắc ô nhiễm tại khu đô thị,  khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, đề xuất kịp thời biện pháp xử lý những diễn biến bất thường, những sự cố môi trường xảy ra.

Công tác Thanh tra kiểm tra được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, uấn nắn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Đến nay đã thanh tra, kiểm tra được trên 258 cuộc đối với 900 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Xử phạt hành chính đối với các tổ chức cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường với tổng số tiền xử phạt trên 10 tỷ đồng, thu hồi trên 183 ha đất, kiến nghị thu hồi 40 Quyết định giao đất, cho thuê đất không đúng quy định của pháp luật, tịch thu phương tiện sử dụng để khai thác trái phép. Thực hiện nghiêm túc tiếp dân, tiếp nhận, thẩm tra và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân liên quan đến các lĩnh vực ngành được giao quản lý.

Năm 2015 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được Tỉnh ủy giao là sở chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 10 ĐA/TU của Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai về “Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020". Đây chính là sự khẳng định về năng lực của ngành trong công cuộc đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn vốn, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn của ngành, thông qua các chương trình hợp tác được các tổ chức quốc tế đánh giá cao về năng lực, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung.

15 năm qua là một chặng đường chưa dài, nhưng ngành TN&MT tỉnh Lào Cai đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Lào Cai. Nhìn về phía trước, nhiệm vụ của ngành còn rất nặng nề, khó khăn và phức tạp. Song tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp ngành TN&MT sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng ngành TN&MT tỉnh Lào Cai chính quy hiện đại, vững bước trên con đường đổi mới./.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img