Phú Thọ: Đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ngành tài nguyên và môi trường

Thứ ba, 20/04/2021 17:58 GMT+7
Được thành lập theo Quyết định số 4012/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên Nước, tài nguyên Khoáng sản, Môi trường thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ngành tài nguyên và môi trường.

Đ/c Bí thư tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc tặng danh hiệu “Mười năm Đoàn kết – Đổi mới- Phát triển” cho Sở TN&MT nhân kỷ niệm 10 thành lập Sở 

 

Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên 6 lĩnh vực: Quản lý tài nguyên Đất, tài nguyên Nước, tài nguyên Khoáng sản, Môi trường, Khí tượng thuỷ văn, Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh, ngay từ khi mới được thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. 

 

Phát triển hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

 Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, để đánh giá đầy đủ những kết quả đã phấn đấu đạt được cũng như những tồn tại hạn chế  cần khắc phục để tiếp tục phấn đấu đi lên trong giai đoạn phát triển mới. Bước đầu mới được thành lập, Sở Tài nguyên và Môi trường còn gặp nhiều khó khăn, thác thức: Cơ sở vật chất điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế; Tổ chức biên chế đang trong quá trình sắp xếp, đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng; cấp huyện chưa thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường, chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở cấp huyện vẫn do phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đứng trước những  yêu cầu thực tiễn đặt  ra, tập thể Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nỗ lực để xây dựng phát triển ngành là: Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; Tập trung đào tạo đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực trình độ, năng lực phẩm chất ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ được giao theo hướng hiện đại hoá; Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, công nghệ tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tiếp nhận công nghệ mới  theo yêu cầu hiện đại hoá ngành, xây dựng Sở Tài nguyên và Môi trường trở thành ngành quản lý kinh tế xã hội có vị trí, vai trò tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Đến nay, sau 15 năm xây dựng và phát triển đã chứng minh định hướng phát triển của ngành là đúng đắn và thực tiễn hoạt động  đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác với bước phát triển năm sau cao hơn năm trước.

Ngay sau khi thành lập, Sở đã xây dựng đề án trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt để triển khai ổn định tổ chức bộ máy. Bước đầu mới thành lập, tổ chức bộ máy của Sở có 7 phòng  thực hiện chức năng quản lý nhà nước (gồm phòng Tổ chức - Hành chính, Thanh tra sở, phòng Kế hoạch và Tài chính, phòng Đăng ký - Thống kê, phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, phòng Quản lý đo đạc và Bản đồ, phòng Quản lý Khoáng sản - Nước - KTTV; 3 đơn vị sự nghiệp (gồm Trung tâm KTCN Tài nguyên, Trung tâm Lưu trữ  và Thông tin, Trạm Quan trắc Môi trường) với tổng số 84 cán bộ công chức, viên chức và lao động. Ở cấp huyện, chức năng quản lý nhà nước Tài nguyên và Môi trường vẫn do phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm nhận. Cấp xã có 337 cán bộ địa chính.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Sở vừa chú trọng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy của sở và Ngành, trong đó đã  xây dựng đề án, trình UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm phát triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý Đất đai, Chi cục bảo vệ Môi trường, phối hợp với cấp huyện thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, góp phần từng bước hoàn thiện bộ máy ngành TN&MT đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Xây dựng chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm định hướng gắn với công tác Quy hoạch cán bộ. 15 năm qua, Sở đã cử đi đào tạo bồi dưỡng hàng trăm lượt cán bộ công chức thăm qua học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước; phối hợp các cơ quan thuộc các Tổng cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, sở Nội vụ và UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức chính trị xã hội của Tỉnh tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao công nghệ, tập huấn kiến thức pháp luật về Tài nguyên Môi trường cho hàng nghìn lượt cán bộ phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp  cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay toàn ngành TN&MT Phú Thọ đã có trên 780 công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Riêng số lượng tại Sở TN&MT có 117 cán bộ công chức, viên chức và 73 lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Hầu hết cán bộ công chức trong ngành ở cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ Đại học trở lên…

Sở cũng tích cực huy động các nguồn lực đầu tư của Bộ, của tỉnh và các dự án hợp tác quốc tế để từng bước cải thiện điều kiện làm việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho Sở, các phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp theo hướng hiện đại hoá. Phối hợp làm tốt công tác đảng vụ, đảm bảo hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc Sở, duy trì phong trào văn hoá văn nghệ thể thao, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá cấp tỉnh. đẩy mạnh cải cách hành chính trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Sở và Ngành theo Quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO: 9001 - 2008. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh và các ngành chức năng. Tăng cường đôn đốc việc chấp hành quy chế, kỷ luật lao động, việc lập và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng TN&MT cấp huyện, tham mưu từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc của CBCCVC. Các thủ tục hành chính từng bước được đồng bộ, cụ thể hoá theo quy trình. Việc tiếp nhận giải quyết công việc theo cơ chế Một cửa được duy trì đúng quy định, tạo cầu nối thuận lợi trong giao dịch hành chính giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và các hoạt động của Ngành trên các kênh thông tin. 

BCH Đảng bộ sở TN&MT Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương

Về lĩnh vực quản lý đất đai, Sở đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai 2003; Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai ở cơ sở kịp thời, có chất lượng. Tham mưu chỉ đạo xây dựng QH-KHSD đất theo từng giai đoạn; Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê đất đai định kỳ hàng năm và kiểm kê đất đai năm 2005, 2010,2015 theo đúng quy định; Hoàn thành dự án đánh giá phân hạng đất cho 13/13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Trong những năm qua, trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, công tác giao đất, cho thuê đất ngày càng được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đã áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Sở đã phối hợp với các ngành trong tỉnh chỉ đạo các huyện, thành, thị tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định của Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, qua đó đã phát huy tốt các nguồn lực từ đất đai, hàng năm đem lại nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước.

 

Về quản lý Tài nguyên nước, Sở đã triển khai Luật Tài nguyên Nước, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Tài nguyên nước; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt các hồ sơ hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước đúng thời hạn, đúng quy định; tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, xả nước thải vào nguồn nước, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước, khai thác nước ngầm để bảo vệ nguồn nước.

Về quản lý tài nguyên khoáng sản, Sở đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh  ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản. Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, từng bước triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh luôn được tiến hành theo kế hoạch. Hoạt động khai thác, chế biến vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh luôn được theo dõi, chấn chỉnh, nhiều doanh nghiệp cơ bản đảm bảo các thủ tục hồ sơ hoạt động theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh, góp phần tăng thu cho ngân sách.

 

Về công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đến 2015, định hướng đến 2020; ban hành các văn bản quy phạm, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường ở địa phương và đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở địa phương. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về môi trường được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung phong phú thu hút được sự tham gia của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường sống. Hàng năm Sở đã ký chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường với ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, ký quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường để triển khai hoạt động tạo bước chuyển biến căn bản nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với công tác quản lý bảo vệ môi trường. Sở đã xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phủ trùm địa bàn tỉnh, bố trí các điểm quan trắc tập trung tại các khu công nghiệp khu đô thị, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao để kiểm soát chặt chẽ chất lượng môi trường. Năm 2013 đã triển khai lắp đặt và đưa vào hoạt động Trạm quan trắc môi trường không khí tự động trên địa bàn thành phố Việt Trì; đã chỉ đạo tập trung khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường tại khu vực Lâm Thao, Phù Ninh, Hạ Hoà, trong đó nổi bật là chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực xã Thạch Sơn - Lâm Thao. Đối với các dịch vụ công ích đã tập trung chỉ đạo từ nguồn vốn khắc phục ô nhiễm triển khai đầu tư trang thiết bị thu gom phân loại rác thải y tế để xử lý và hệ thống xử lý nước thải ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện; Xây dựng năng lực ứng cứu sự cố môi trường để kịp thời khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do sự cố trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và thiên tai gây ra.

 

Về quản lý Đo đạc, bản đồ và Viễn thám, trong những năm qua, tập thể Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu làm tốt công tác quản lý Nhà nước về Đo đạc, bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm nghiệp vụ  có chất lượng cao làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của các ngành, địa phương. Tham mưu chỉ đạo thực hiện: Tổ chức điều tra khảo sát lập Luận chứng KTKT đo đạc lập bản đồ và HSĐC các huyện, thành, thị trình UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng phương án thực hiện các loại bản đồ và Hồ sơ địa giới hành chính phục vụ  công tác quản lý; thẩm định phương án kỹ thuật chuyển hệ toạ độ từ HN72 sang VN2000 và số hoá bản đồ; thẩm định các bản vẽ trích lục phục vụ công tác cấp GCNQSD đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 

Về khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Thường xuyên cập nhật dữ liệu lập cảnh báo KTTV trên địa bàn tỉnh hàng tháng. Chủ động tham mưu xây dựng phương bão phòng chống lụt bão của ngành, tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ. Kết quả góp phần tích cực  giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước nhân dân.

 

Về công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, trong những năm qua, Sở TN&MT Phú Thọ đã chủ trì tổ chức và tham gia nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Gắn liền với thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT chú trong công tác hướng dẫn chính sách pháp luật liện quan đến các lĩnh vực của ngành quản lý, đồng thời uốn nắn những tồn tại, đề xuất với các doanh nghiệp các biện pháp nhằm hoạt động hiệu quả và đúng pháp luật.

 

Với những thành tích đã phấn đấu đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được  UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh Phú Thọ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng  Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì. Liên tục nhiều năm liền Đảng Bộ Sở Tài nguyên và môi trường được Đảng bộ khối cơ quan tỉnh tặng Danh hiệu tổ chức Cơ sở đảng trong sạch và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cơ quan giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa cấp tỉnh. Nhiều tập thể và cá nhân thuộc Sở và Ngành được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen... .

Tài nguyên và Môi trường là vấn đề thiết yếu, là môi trường sống đối với con người, là nền tảng tồn tại và phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu lớn đặt ra trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn trước mắt và lâu dài là phát triển nhanh phải đi đôi với nâng cao tính bền vững.

 

 

 

Định hướng xây dựng và phát triển ngành trong thời gian tới

Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những công việc cụ thể như sau:

Một là: Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XVII và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Hai là: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện tốt Luật đất đai năm 2013, Luật Khoáng sản 2010, Luật Môi trường 2014, cụ thể là triển khai quản lý thực hiện tốt  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đã được phê duyệt, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất; tập trung hoàn thành tiêu chí môi trường tại cấp xã theo lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án giao đất, thuê đất, khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước, các thủ tục hành chính về môi trường; nâng cao chất lượng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất; phân tích, quan trắc môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ đối với các lĩnh vực công tác về tài nguyên và môi trường.

 

Bốn là: Nâng cao hiệu quả công tác tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra.

 

Năm là: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng phức tạp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

 

Sáu là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường cho mọi tổ chức và công dân.

 

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, ngành TN&MT Phú Thọ đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi tự hào và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Sở đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các Hạng: Nhất, Nhì, Ba, được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường, UBND  tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, của ngành và nhiều bằng khen của các cấp. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở và Ngành  có  nhiều cống hiến, lập nhiều thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh ghi nhận, khen thưởng. Đồng thời ngành TN và MT Phú Thọ góp phần tích cực vào sự nghiệp  phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tổ chức bộ máy của ngành được tăng cường củng cố, nâng cao cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img