Bình Định: 15 năm xây dựng và phát triển

Thứ sáu, 23/04/2021 19:40 GMT+7
Trong 15 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh Bình Định và Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, đã góp phần quan trọng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

                                         Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định - Ảnh C.B

 

Không ngừng phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có nguồn gốc hình thành từ Ban Quản lý ruộng đất, trải qua nhiều lần tổ chức sắp xếp, ngày 19/8/2003 UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 49/2003/QĐ-UB, thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các bộ phận quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và môi trường từ các Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Từ năm 1994 đến 2000, toàn Sở có 41 người trong đó văn phòng Sở có 31 biên chế hành chính và 05 biên chế sự nghiệp với 5 phòng, 01 tổ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó cán bộ có trình độ đại học chiếm 87,8%. Cùng với sự bổ sung về chức năng, nhiệm vụ của ngành TN&MT, số lượng cán bộ của Sở cũng được tăng lên, đồng thời chất lượng ngày càng được nâng lên. Cơ sở vật chất và trang thiết bị được tăng cường, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn Sở có 03 nghiên cứu sinh tiến sĩ ; 11 thạc sĩ, 05 đang học Thạc sĩ, có thể nói đây là thành quả đáng giá nhất mà Sở TN&MT đã có được trong suốt  quá trình hình thành và phát triển đến nay.

Trong 15 năm thành lập và phát triển, công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, đã góp phần quan trọng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những kết quả cơ bản được thể hiện trên các mặt như sau:

Trước hết là công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng về tài nguyên và môi trường luôn được Sở chú trọng nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân như: tổ chức các hội nghị quán triệt, tổ chức tập huấn, cung cấp 20.000 tài liệu các loại, 10.000 tờ rơi và 300 panô, áp phích; tập huấn cho hơn 120 đợt cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn về những nội dung cơ bản của các Luật: Đất đai, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Bảo vệ môi trường và các Nghị định của chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan về áp dụng Luật. Ngoài ra Sở cũng tổ chức giao lưu trực tuyến (56 lần) để giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực TN&MT trên địa bàn với nhân dân, các doanh nghiệp. Nhờ đó đã nâng cao được nhận thức của đội ngũ cán bộ và quần chúng nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc đó, Sở cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản gồm Chỉ thị, Quyết định, Quy định, xây dựng các Chương trình, Đề án, Dự án; phối hợp với UBND cấp huyện kịp thời hướng dẫn chỉ đạo các phòng TN&MT cấp huyện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc đưa các chính sách pháp luật về TN&MT vào cuộc sống.

Về công tác quy hoạch,  sử dụng đất, đến nay cấp tỉnh và cấp huyện đã cơ bản hoàn thành công tác lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có 11 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng xong quy hoạch sử dụng đất, đạt 100%. Đây là những nội dung đầu tiên rất quan trọng và cần thiết cho công tác quản lý tài nguyên đất theo quy định của pháp luật, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai được chặt chẽ và khoa học hơn. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về xử lý lấn, chiếm đất đai, đất đã được giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết những tồn tại, sai phạm trong việc sử dụng đất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự phối hợp của các ngành và chính quyền địa phương, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thống kê, tổng hợp và xử lý, giải quyết 19.780/24.585 trường hợp, đạt 80% số lượng phải xét. Kết quả thực hiện Quyết định số 15/2008/QĐ-UB bước đầu khắc phục, xử lý được những tồn tại trong công tác quản lý đất đai và đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Về tài nguyên khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Bình Định nhìn chung đa dạng và có trữ lượng tương đối nhiều như : sắt, titan - ziricon, chì kẽm, nhôm - bauxit, molibden, vàng…  Đáng kể là quặng ilmenite (titan) tập trung ở các dải cát ven biển từ Lộ Diêu đến Nhơn Hội với trữ lượng dự báo đạt khoảng 10 triệu tấn. Quặng vàng cũng được phát hiện tại một số khu vực dọc theo phía tây Hoài Ân. Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chủ trương, quy định về hoạt động khóang sản, đồng thời lập quy hoạch, khoanh vùng khu vực cấm, tạm cấm khai thác khóang sản để làm cơ sở cho việc cấp phép và nhằm đảm bảo việc khai thác sử dụng khoáng sản đạt được hiệu quả nhất. Sở đã tiếp nhận và đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định và mức thu đóng góp trong khai thác khóang sản để bổ sung cho ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay có 115 doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản và 50 doanh nghiệp tham gia chế biến khoáng sản các loại trên địa bàn tỉnh. Doanh thu của ngành khai thác, chế biến khoáng sản năm 2011, đạt 1.970 tỷ đồng; nộp ngân sách 350 tỷ đồng; lượng lao động tham gia lĩnh vực này ước khoảng 9.000 người, với mức lương bình quân đạt khoảng 3,2 triệu đồng/tháng; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương gần 32 tỷ đồng.

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong những năm qua với sự tham mưu đề xuất của Sở đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Đã tổ chức triển khai học tập kịp thời, sâu, rộng Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ chính trị, Luật Bảo vệ môi trường  năm 2005 đến các cấp, các ngành. Do đó nhận thức của các ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên. Công tác BVMT trên địa bàn tỉnh cũng đạt được kết quả tương đối tốt, đã khắc phục, xử lý có kết quả các điểm nóng về môi trường, bước đầu giải quyết ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề… Tính đến nay, hồ sơ về môi trường được giải quyết kịp thời đúng quy định, không có tình trạng hồ sơ tồn đọng hoặc giải quyết chậm thời gian theo quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo  tuy là công việc rất khó khăn phức tạp nhưng đã có nhiều tiến bộ; chất lượng giải quyết đơn thư năm sau tốt hơn năm trước, cụ thể trong 15 năm đã tiếp nhận và tham mưu UBND tỉnh giải quyết 476 đơn thư khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường được UBND tỉnh giao. Trong đó: Khiếu nại về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: 92 đơn, chiếm 19,3%; Khiếu nại đòi lại đất cũ: 103 đơn, chiếm 21,6%; Khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 143 đơn chiếm 30%; Khiếu nại về giao đất: 51 đơn chiếm 11%...

Công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng được chú trọng và cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, các yếu kém, sai phạm trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ của cán bộ địa phương. Đối với các sai phạm như trên, Sở TNMT đã cương quyết xử lý hoặc đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng tài nguyên môi trường ở địa phương.

 Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách thủ tục hành chính, từ năm 2003 đến nay đã có nhiều biến đổi tích cực về số lượng và chất lượng. Số lượng biên chế ban đầu có 31 người được tổ chức thành 05 phòng chuyên môn, 01 tổ và 01 đơn vị sự nghiệp thì đến nay có 181 biên chế được giao, được tổ chức thành 06 phòng và 6 đơn vị trực thuộc. Tổ chức bộ máy của Sở dần được kiện toàn và hoàn thiện theo chức năng, nhiệm vụ của Sở và được bố trí khoa học, hợp lý phù hợp với tình hình địa phương. Đội ngũ cán bộ công chức của Sở đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá, có phương pháp làm việc sát dân, gần dân hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

Song song với việc tăng cường đội ngũ cán bộ, Sở được UBND tỉnh tăng cường về cơ sở vật chất: như trụ sở làm việc, các phòng làm việc được trang bị máy vi tính và được hoà mạng internet  đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin  nâng cao hiệu quả công tác.

Công tác cải cách hành chính cũng được quan tâm chú trọng, năm 2008, Sở TN&MT đã đăng ký và thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đến nay đang thực hiện phiên bản 2008; Sở cũng đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và đang xây dựng hệ thống Văn phòng điện tử. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính cũng được thực hiện thường xuyên, Sở đã rà soát, chỉnh sửa đạt kết quả tương đối tốt bộ thủ tục hành chính của Sở theo Đề án 30 của Chính phủ, đồng thời thực hiện việc công khai thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị và trên website của Sở. Tất cả các giải pháp trên đều nhằm đến mục đích công khai minh bạch mọi họat động hành chính của Sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân được tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

 

Những bài học kinh nghiệm

Để đạt được những thành tựu quan trọng mang tính toàn diện trên đây, 15 năm qua kể từ ngày thành lập, chính quyền và cấp ủy đảng của Sở TN&MT Bình Định, thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp, trao đổi, tạo điều kiện của các Sở, Ban ngành và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Sở cũng đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nên nguồn lực lớn và bền vững cho sự phát triển của ngành.

Tập thể Lãnh đạo Sở và từng cán bộ công chức, viên chức của TN&MT đã phát huy được vai trò của mình; từng cá nhân, từng vị trí đã chủ động trong việc đầu tư, tìm tòi, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung cho sự phát triển. Mạnh dạn đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương đúng, kịp thời, những giải pháp mang tính đột phá, đi trước đón đầu; biết tận dụng và khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những sai sót. Có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, không ngại khó, ngại khổ vì mục tiêu an dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Đảng bộ và chính quyền Sở TN&MT Bình Định đã khẳng định được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên nhiều lĩnh vực; biết tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sự sáng tạo, quyết đoán của người đứng đầu, phân công trách nhiệm, phân cấp rõ ràng; phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các địa phương, chính quyền, thống nhất lãnh đạo và quản lý trên tinh thần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, luật pháp Nhà nước.

Trong 15 năm qua được Đảng bộ Sở TN&MT Bình Định đã phát huy thực hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đây là cội nguồn sức mạnh của Đảng bộ, là nền tảng tinh thần giúp Đảng bộ đứng vững và vượt qua những khó khăn, thách thức lớn tạo bước đi vững chắc cho quá trình lãnh đạo, điều hành làm tiền đề cho sự đồng bộ trong hành động của hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên trong toàn Sở.

Trải qua 15 năm thành lập và hoạt động, trong hoàn cảnh hệ thống chính sách pháp luật về TN&MT đang được củng cố, hoàn thiện; những tồn tại, hạn chế mang yếu tố lịch sử trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường chưa được giải quyết triệt để; kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, sự đầu tư cho ngành còn hạn chế; hệ thống tổ chức bộ máy của ngành từ tỉnh đến cơ sở chưa được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được trên, là thành quả đáng phấn khởi tự hào của toàn ngành nói chung, của Sở nói riêng, đã khẳng định được vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý nhà nước TN&MT trên địa bàn. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao với những thời cơ và thách thức mới. Ngành TN&MT Bình Định cần tiếp tục ra sức phấn đấu, chủ động, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu mà Đảng và nhân dân đã giao phó./.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img