Cà Mau: 15 năm chặng đường xây dựng và phát triển

Thứ sáu, 23/04/2021 19:42 GMT+7
Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau không ngừng lớn về số lượng và mạnh về chất lượng từng bước đổi mới nội dung và phương pháp quản lý, biện pháp chỉ đạo, điều hành; tham mưu cho Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trương ở địa phương. So với nhiều tỉnh ngành khác, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau là ngành còn non trẻ, nhưng những thành quả đem lại trong hơn 15 năm qua có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và các đại biểu thả cá giống, tôm giống,  làm tăng nguồn lợi thủy sản biển Việt Nam tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017.

Những thành tựu nổi bật

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau - tiền thân là Ban Quản lý Ruộng đất tỉnh Minh Hải, đến tháng 12/1993 đổi tên thành Sở Quản lý Đất đai, sau đó đổi lại là Sở Địa chính vào ngày 31/12/1994. Đến ngày 01/01/1997, trước sự kiện chia tách tỉnh Minh Hải thành 02 tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu, Sở Địa chính tỉnh Minh Hải được chia thành Sở Địa chính tỉnh Cà Mau và Sở Địa chính tỉnh Bạc Liêu. Sợ Địa chính tỉnh Cà Mau quản lý lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi trên địa bàn tỉnh Cà Mau mới được thành lập. Do tình hình chung của cả nước, vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được xã hội hết sức quan tâm, cần phải có 01 ngành chuyên sâu quản lý. Ngày 05 tháng 8 năm 2002, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua Nghị quyết số 02/2002/QH11 thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Cục Môi trường. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ra đời, lần lượt các tỉnh trong cả nước thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 19/6/2003, UBNĐ tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 22/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính, bộ phận quản lý Môi trường của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), bộ phận quản lý khoáng sản của Sở Công nghiệp, bộ phận quản lý Tài nguyên nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.

 

Khi thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau gồm có 06 phòng chuyên môn, với 64 người. Theo thời gian, nhu cầu của xã hội, bộ máy tổ chức của ngành ngày càng được chuẩn hóa, tinh gọn, các Chi cục, Trung tâm trưc thuộc Sở lần lượt được thành lập như: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau; Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường… góp phần nâng cao công tác quản lý tài nguyên môi trường tại địa phương. Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau luôn có sự điều chỉnh bộ máy theo hướng phù hợp nhằm  thúc đẩy quá trình vận động với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhân dân trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự lãnh đạo của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự đồng thuận giữa các cấp, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh đã giúp ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau gặt hái nhiều thành tựu nổi bật.

 

Đến nay toàn tỉnh Cà Mau đã cấp được 342.291 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, với diện tích 452.511,02 ha/476.496,7ha đủ điều kiện được cấp, đạt tỷ lệ 94,9%.

Sở đã xây dựng và được cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010, Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đấ đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đấ kỳ đầu (2011-2015) của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 của cấp huyện. Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ ba ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 27/4/2017 về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau, làm cơ sở triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tiến hành thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Đồng thời tổ chức và phối hợp các cấp, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án trọng điểm như: các khu công nghiệp Khánh An, Sông Đốc, Hòa Trung, Năm Căn; các dự án quy hoạch phát triển đô thị… tạo điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sở cũng trình và được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015; đên nay Sở đã triển khai đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 03 đơn vị cấp huyện. Cơ sở dữ liệu này đã được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung toàn tỉnh theo mô hình tập trung và Văn phòng Đăng ký đất đai đã được vận hành, khai thác từ ngày 01/01/2016. Sở cũng hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính phủ trùm các xã, phường và thị trấn với tổng diện tích 529.486,7ha, tương đương với 2.116 mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ các loại phục vụ công tác khai thác dữ liệu thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng môi trường được tốt hơn. Cụ thể, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường và Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường để tiến hành kiểm tra đột xuất không thông báo trước với cơ sở, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định. Ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 10/8/2016 về tăng cường bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, theo đó đã tổ chức cam kết của lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố Cà Mau với Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện hoàn thành công tác quản lý bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý. Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau nhằm mục đích hỗ trợ nguồn lực tài chính cho việc triển khai các dự án về xử lý chất thải, góp phần bảo vệ môi trường.. Thí điểm mô hình Tổ tự quản về bảo vệ môi trường, góp phần tăng cường việc tham gia giám sát của cộng đồng đối với việc xả thải của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn để người dân cùng với chính quyền giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp trong có khu, cụm công nghiệp.

Công tác tài nguyên nước, khoáng sản trong những năm qua Sở đã hoàn thành việc tram lấp giếng khoan hư hỏng không sử dụng của 6 đơn vị cấp huyện. Triển khaio thực hiện Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến 2045. Tỉnh đã phê duyệt và công bố khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 08/5/2017. Thực hiện xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Cà Mau trong việc tổng hợp lưu trữ và cung cấp tài liệu khí tượng thủy văn, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu cho các ngành lập đề án, dự án liên quan đến điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đang tiến hành triển khai Dự án cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chuẩn bị thực hiện công tác điều tra vệc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học các khu bảo tồn, vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó trên cơ sở bảo vệ hệ sinh thái của vùng ven biển của 6 huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Công tác quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo là một lĩnh vực mới, tuy nhiên Sở đang từng bước tổ chức và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về biển – đảo và đạt được nhiều thành tựu khả quan góp phần nâng cao bộ máy quản lý chung của ngành tài nguyên và môi trường địa phương. Cụ thể: đã thực hiện xong Đề tài khoa học nghiên cứu đặc điểm sinh sản, phân bố phát triển của loài nghêu và kỹ thuật ươm nghêu giống, đề xuất giải pháp bảo vệ khai thác hợp lý ở khu vực ven biển, vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Tiến hành triển khai thực hiện Dự án “Quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012-2016 và định hướng 2020”; Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển, đảo toàn diện và thống nhất nhằm chiaser cho như dân trên biển, phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. Phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lập các thủ tục giao khu vực biển cho Công ty Xây dựng – Thương mại –Du lịch Công lý để thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn I với diện tích 1.988,8ha….

 

Đặc biệt, Sở đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017, tại Khu du lịch Khai Long với trên 1000 người tham gia các hoạt động phong phú như: thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy dản khu Ramsar; ra quân làm sạch môi trường bãi biển; tăng quà cho Nhân dân và chiến sĩ đảo Hòn Chuối; trồng cây gây rừng ở Bãi bồi Vườn quốc gia Mũi Cà Mau…

 

Rừng tràm U Minh. Ảnh: Huỳnh Lâm

 

 

Cụm đảo Hòn Khoai - một trong những  cụm đảo xinh đẹp nhất của miền cực Nam Tổ  quốc

 

Công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh từng bước được đẩy mạnh, thể hiện qua các quyết định của UBND tỉnh chỉ đạo rút giảm thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường. Cụ thể, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo. Phấn đấu TTHC lĩnh vực đất đai, thời gian giải quyết cao nhất là 28 ngày, thời gian giải quyết thấp nhất là 3 ngày, bình quâm thời gian giải quyết TTHC về đất đai là 15 ngày. Đối với TTHC lĩnh vực tài nguyên nước là 15 ngày; đối với TTHC lĩnh vực môi trường, thời gian giải quyết cao nhất là 35 ngày, thời gian giải quyết thấp nhất là 8 ngày, bình quân thời gian giải quyết TTHC về môi trường là 21 ngày; đối với lĩnh vực biển và hải đảo, thời gian giải quyết cao nhất là 45 ngày, thời gian giải quyết cao nhất là 45 ngày, thời gian giải quyết thấp nhất là 30 ngày, bình quân thời gian giải quyết TTHC về lĩnh vực biển và hải đảo là 37 ngày….

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành tài nguyên và môi trường Cà Mau, từ năm 2003 đến nay, nhiều tập thể, cá nhân đã được tăng các phần thưởng cao quý, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạnh Ba, hạng Nhì và hạng Nhất; năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã được Bộ Tài ngueyen và Môi trường tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua trong Cụm thi đua số IX. Đây là niềm vinh dự và tự hào của tập thể ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau, điểm tựa phấn đấu đạt được nhiều kết quả cao hơn trong công cuộc xây dựng tỉnh Cà Mau nói riêng và đất nước nói chung thêm vững mạnh, góp phần đưa xã hội có môi trường sống trong lành, đất đai được quy hoạch đúng tầm phát triển. 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img