Đảng bộ Bộ TN&MT: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng ngành TN&MT chính quy, hiện đại, hội nhập vì sự phát triển bền vững đất nước

Thứ sáu, 23/04/2021 20:29 GMT+7
Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, được thành lập vào ngày 10/01/2003 tại Quyết định số 609-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương trên cơ sở hợp nhất các đảng bộ: Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Địa chính, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Chi bộ Cục Môi trường; số lượng đảng viên 875 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời được chỉ định 15 đồng chí.

 

Đến nay, Đảng bộ Bộ có 37 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 03 đảng bộ mà đảng uỷ được giao quyền cấp trên cơ sở, 16 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở và 7 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên của Đảng bộ Bộ là 5.050 đồng chí và đã trải qua ba kỳ đại hội:

 

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Cơ quan Kinh tế Trung ương với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

(i)      Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2005 - 2010, được tổ chức vào ngày 26 - 27/9/2005, bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ 05 đồng chí, Bí thư đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Phó Bí thư đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Đồng chí Trương Mạnh Tiến.

 

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ II nhiệm kỳ 2010 - 2015

 

Ra mắt Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ II nhiệm kì 2010 -2015

 

(ii)     Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức vào ngày 29 - 30/7/2010, bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ 9 đồng chí, Bí thư đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư đồng chí Vũ Đình Sinh, đồng chí Lê Quốc Trung.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020  

 

(iii) Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ ba, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được tổ chức vào ngày 30 và 31/7/2015. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Bí thư đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư đồng chí Vũ Đình Sinh, đồng chí Lê Quốc Trung.

 

Qua gần 15 năm thành lập, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tục được củng cố, kiện toàn, phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Bộ là các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ trên các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng phân công.

 

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

Với chức năng, nhiệm vụ của một Đảng bộ cấp trên cơ sở, Đảng ủy Bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đồng lòng vượt qua khó khăn xây dựng Đảng bộ thành một khối vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng Đảng bộ gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

 

 

Trong 15 năm qua, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Đảng uỷ Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng, chỉ đạo việc thể chế hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhằm hoàn thiện các công cụ quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và các thể chế về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính. Hệ thống văn bản pháp luật được ban hành rất lớn đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo tài nguyên môi trường trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; chỉ số cải cách hành chính của Bộ đã được nâng lên qua từng năm. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của ngành tiếp tục được quan tâm, xây dựng, củng cố kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; từng bước chính quy hóa đội ngũ cán bộ công chức. Công tác kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và nâng cao hiệu quả. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu đều hoàn thành, có mặt vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Những kết quả đó đã khẳng định Bộ, Ngành tài nguyên và môi trường có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển bền vững đất nước, được Đảng Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

 

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định và đặt quyết tâm chính trị rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Theo đó, Đảng ủy Bộ đề ra phương hướng phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hướng về cơ sở; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường chính quy, hiện đại, hội nhập; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của đất nước. Trong 15 năm qua, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy quá trình hội nhập thành công.

 

 Đảng bộ Bộ TN&MT vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

 

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả đã động viên, khuyến khích người lao động tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ theo quy định.

 

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng góp phần cảnh báo và bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn vững mạnh phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ theo Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; số lượng đảng viên tăng mạnh (tăng 61,12% so với đầu nhiệm kỳ), nhận thức và việc làm của đại đa số các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác cán bộ được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng được Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo, kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy viên các cấp ở những nơi chia tách, sáp nhập, giải thể theo đúng quy định của Đảng; tổ chức làm việc và tiếp nhận các tổ chức Đảng còn sinh hoạt ở các địa phương về thuộc Đảng ủy Bộ theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) nhằm tạo sự thống nhất giữa tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của Đảng ủy Bộ được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát thiết thực, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được quan tâm chỉ đạo, chú trọng đổi mới, tạo không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, đoàn thể, chính quyền, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng...

 

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối

                                       

Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã đi qua, Đảng ủy Bộ luôn tự hào với những thành tích cao quý đã đạt được như: Huân chương lao động hạng Ba trong nhiệm kỳ 2005-2010; Huân chương lao động hạng Nhì cho những đóng góp trong nhiệm kỳ 2010-2015; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ do đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ.

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng cờ Thi đua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng bộ Bộ TN&MT

 

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thách thức mới, nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế đất nước được dự báo sẽ tiếp tục có cải thiện tích cực, đang trên đà phục hồi và phát triển, nhưng cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng  phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối. Trong đó, Đảng ủy Bộ nỗ lực, cố gắng, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như: (i) Tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung ương nhất là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm chủ động, sáng tạo, hiệu quả, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ngày Lễ lớn của đất nước. (ii) Chủ động nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm tuyên truyền phản động, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên để kịp thời dịnh hướng thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Tăng cường và nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ. (iii) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng chi bộ”, lấy chi bộ làm hạt nhân, trọng tâm, trọng điểm, địa bàn để tạo chuyển biến căn bản công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên; phát huy dân chủ, tự phê bình, phê bình; giáo dục cán bộ, đảng viên thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ; giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng phát sinh của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại đảng viên, phân loại tổ chức đảng hàng năm đúng quy định của Trung ương và hướng dẫn của đảng ủy cấp trên. Tiếp nhận một số tổ chức cơ sở đảng đang sinh hoạt tại các địa phương về sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Bộ để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của Bộ.

 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ Bộ TN&MT   

 

(iv) Tập trung chỉ đạo,kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; trách nhiệm người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở theo Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. (v) Đđổi mới toàn diện nội dung và phương pháp, nhằm chủ động và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên nắm tình hình, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. (vi) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn đổi mới hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn. Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, tích cực thực hiện Kế hoạch năm 2017 của Bộ; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. (vii) chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 25/8/2016 của Ban Bí thư.  (iix) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/1013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img