Thành tựu nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường 15 năm qua

Thứ sáu, 23/04/2021 19:06 GMT+7
Chặng đường 15 năm qua đã để lại những dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành tài nguyên và môi trường. Dưới đây xin tổng hợp các sự kiện nổi bật của Ngành đối với 9 lĩnh vực quản lý nhà nước là: Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản, Môi trường, Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Đo đạc và bản đồ; Quản lý tổng hợp thống nhất về biển, hải đảo; Viễn thám.

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

Năm 2004, Quốc hội ra Nghị quyết số 29/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của cả nước. Cũng trong năm này, Chính phủ ban hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Năm 2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX ra Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003). Quốc hội thông qua Luật Đất đai tháng 11 năm 2003 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004).

 

Năm 2005, Bộ trưởng Bộ TN&MT quyết định tổ chức đợt kiểm tra thi hành pháp luật về đất đai tại tất cả các địa phương trong cả nước, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vi phạm, đặc biệt là tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

 

Năm 2006, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 -2010 của cả nước. Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về việc sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, lần đầu tiên quy định giá đất đền bù, giải phóng mặt bằng phải sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

 

Năm 2007, Quốc hội ra Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008; trong đó, đề ra nhiệm vụ điều chỉnh chính sách tài chính theo hướng miễn, giảm đóng góp của người dân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cơ sở Luật đất đai, giao cho một cơ quan làm đầu mối thực hiện; đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phấn đấu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH ngày 21 tháng 6 năm 2007 quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

 

Năm 2008, Chính phủ đề xuất điều chỉnh 6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 để giải quyết những vướng mắc trong quản lý đất đai (Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-C) bằng việc sửa đổi một số nội dung quan trọng tại một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, những vấn đề vướng mắc nhất về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và tài chính đất sẽ được tháo gỡ dần. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành TN&MT.

 

Năm 2009, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (ngày 19 tháng 6 năm 2009). Theo đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ra đời đã chấm dứt tình trạng phân tán trong việc cấp hai Giấy chứng nhận trong suốt 15 năm qua. Đây là bước đột phá quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới người dân và địa phương, cơ sở trong lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư xây dựng; tạo tiền đề cho việc thực hiện pháp luật về đăng ký bất động sản, góp phần hoàn thiện thị trường bất động sản ở Việt Nam. Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo nền tảng pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất đai; giải quyết căn bản những vướng mắc trong quản lý đất đai về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo thuận lợi cho người dân và các nhà đầu tư. Đây là cơ sở để sửa đổi, xây dựng một bộ Luật Đất đai mới trong tương lai.

 

Năm 2010, Tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003 theo quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 09/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung làm rõ các nội dung cơ bản quan trọng. Hoàn thành Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Theo đó, xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. Hoàn thành việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia.

 

Năm 2011, Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2011- 2015 cấp Quốc gia (tháng 11/2011). Theo đó, phải bảo đảm giữ vững 3,8 triệu ha đất lúa vào năm 2020. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm căn cứ để Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW. Kết quả tổng kết Nghị quyết này là căn cứ để Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, 11 vấn đề lớn được Đảng định hướng nhằm nâng cao hơn nữa việc quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai.

 

Năm 2013, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật quan trọng, với nhiều điểm đổi mới nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc hiện nay, khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai. Hoàn thành mục tiêu cấp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" lần đầu trong phạm vi cả nước. Bộ TN&MT đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai nhiều biện pháp tích cực, thực hiện tốt Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến ngày 30/12/2013, cả nước đã cấp được hơn 40 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,3 triệu ha, đạt trên 92% diện tích cần cấp giấy chứng nhận và đạt 94% tổng số trường hợp sử dụng đất cần cấp giấy chứng nhận, đáp ứng được yêu cầu Quốc hội đề ra.

 

Năm 2014, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014, lần đầu tiên Luật Đất đai và các Nghị định song hành có hiệu lực đi vào cuộc sống; công bố bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai. Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn cùng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014; xây dựng và công bố các thủ tục hành chính mới lĩnh vực đất đai gồm 41 thủ tục đối với Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 30 thủ tục so với trước đây, 62 thủ tục đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 9 thủ tục so với trước đây.

 

Năm 2015, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập và đi vào hoạt động. Qua đó, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế một cửa; hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật chỉnh lý thường xuyên, kịp thời; đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Năm 2016, Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016. Qua đó, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được điều chỉnh, đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên cả nước; phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013

 

Năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai rút ngắn từ 1/3 đến 2/3 thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 (Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006).

 

Năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 về quản lý lưu vực sông; trong đó, xác định rõ Bộ TN&MT là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lưu vực sông trên phạm vi cả nước. Tài nguyên nước trong lưu vực sông sẽ được quản lý thống nhất, không chia cắt giữa các cấp hành chính, giữa thượng nguồn và hạ nguồn; bảo đảm sự công bằng, hợp lý và bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi giữa các tổ chức, cá nhân trong cùng lưu vực.

 

Năm 2011, lần đầu tiên tại Việt Nam, Lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới 2011 (22/3) với chủ đề "Nước cho phát triển đô thị" do Bộ TN&MT tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận thu hút sự tham gia của hơn 3.000 người. Sự kiện này gây được tiếng vang lớn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước. Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng lần thứ 17 của Ủy hội Sông Mê Công quốc tế (25 - 26/01/2011). Phiên họp đã thông qua nhiều Văn kiện quan trọng như Quy chế Chất lượng nước, Chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Kế hoạch Chiến lược và Văn kiện của một số Chương trình then chốt của Ủy hội giai đoạn 2011-2015. Phiên họp có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Hợp tác Mê Công đang phải đối mặt với những thách thức lớn của BĐKH, phát triển kinh tế và sự gia tăng sử dụng nước, đã định hướng cho một giai đoạn mới của Ủy hội Sông Mê Công quốc tế trong 5 năm tới.

 

Năm 2012, Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012 tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII. Luật Tài nguyên nước đánh dấu sự thay đổi cơ bản về thể chế quản lý tài nguyên nước ở nước ta. Lần đầu tiên, tài nguyên nước thực sự được coi là tài sản, là nguồn lực quan trọng, thiết yếu của quốc gia. Theo đó, khai thác tài nguyên nước phải trả tiền, sử dụng nước phải tiết kiệm, hiệu quả. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh an ninh nguồn nước đang bị đe dọa, tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tìm thấy nguồn nước dưới đất tại Mèo Vạc, thuộc khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Việc tìm thấy nguồn nước ở Mèo Vạc, thuộc khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ở độ cao 1.000 - 1.500 m so với mực nước biển đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết nước cho nhân dân vùng cao. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi phía Bắc Việt Nam.

 

Năm 2013, Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Nước thế giới năm 2013 tổ chức tại TP. Cần Thơ. Chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2013 được LHQ chọn là "Năm Hợp tác vì nước". Tại lễ mitting quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng và truyền tải thông điệp: "Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước", nhằm nhấn mạnh sự cần thiết và kêu gọi tăng cường hợp tác để khai thác, sử dụng hài hòa, bền vững nguồn nước, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen và cách ứng xử với tài nguyên nước ở hiện tại và tương lai.

 

Năm 2014, Việt Nam chính thức gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy. Việt Nam là quốc gia thứ 35 tham gia Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy và chính thức đưa Công ước có hiệu lực sau gần 20 năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Công ước có hiệu từ ngày 17 tháng 8 năm 2014. Công bố 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn quan trọng và đưa vào vận hành trong mùa lũ theo chỉ đạo của Chính phủ. Với nguyên tắc ưu tiên hàng đầu cho giảm lũ trong mùa lũ và điều tiết nước trong mùa cạn cho hạ du. Đồng thời, quy định cụ thể chế độ vận hành, cơ chế phối hợp giữa các chủ hồ; trách nhiệm của địa phương, các Bộ, ngành trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình của các chủ hồ, các cơ quan có liên quan. 

 

Năm 2015, các Quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên các lưu vực sông lớn, quan trọng được Thủ tướng Chính phủ ban hành là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện cơ chế phối hợp vận hành điều tiết liên hồ trong việc cấp nước cho hạ du mùa cạn, bảo đảm sử dụng tổng hợp.

 

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

Năm 2005, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản (ngày 14 tháng 6 năm 2005).

 

Năm 2008, hoàn thành việc thăm dò, phát hiện tiềm năng lớn quặng titan trong tầng cát đỏ. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành việc thăm dò, phát hiện tiềm năng lớn quặng titan trong tầng cát đỏ phân bố dọc dải Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu, với tài nguyên dự báo khoảng 200 triệu tấn. Đây là kết quả thi công của 4 đề án điều tra đánh giá quặng titan được Bộ TN&MT phê duyệt từ năm 2005.

 

Năm 2009, Phát hiện mới về titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu với tài nguyên dự báo đạt khoảng 400 - 500 triệu tấn. Đây là kết quả của Đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan- zircon vùng Ninh Thuận - Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu”. Với những kết quả điều tra cho đến nay cho thấy, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng quặng titan thuộc loại lớn nhất thế giới, sẽ mở ra tiềm năng phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản titan, mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho đất nước.

 

Năm 2010, Quốc hội thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi) (ngày 17 tháng 11 năm 2010) tại Kỳ họp thứ 8 thay thế Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005.Theo đó, nhiều quy định mới về quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản ra đời, đặc biệt là những quy định về kinh tế địa chất- khoáng sản. Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010. Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được thành lập. Đến tháng 10/2011, Theo Quyết định 26/2011/QĐ-TTg, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chính thức tái lập sau 21 năm. Sự kiện này đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành địa chất trong hơn 65 năm qua. Ngày 01/10/2011, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã chính thức ra mắt. Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn được Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trao chứng chỉ gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, ngày 1/12/2010. Đây là công viên địa chất thứ hai của Đông Nam Á và là công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam được công nhận là thành viên của mạng lưới này.

 

Năm 2011, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức thành công Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM 11) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin 3). Hội nghị đã ra Tuyên bố Hà Nội với thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và quyết tâm hành động của các vị lãnh đạo, đưa ASOMM nhanh chóng trở thành khuôn khổ hợp tác thực chất và hiệu quả về lĩnh vực khoáng sản, góp phần nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.

 

Năm 2014, lần đầu tiên các địa phương tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản. Theo đó năm 2014 đã tính tiền cấp quyền để thu 5.000 tỷ đồng, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Việc tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản căn cứ theo yêu cầu trữ lượng, chất lượng khoáng sản nằm trong lòng đất đã góp phân nâng cao công tác về quản lý nhà nước về khoáng sản.

 

Năm 2016, phát hiện mới về khoáng sản đồng và quặng urani tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Kết quả khoanh định được 09 thân quặng đồng gốc, 06 thân quặng urani, 03 đới khoáng hóa xạ, 04 thân khoáng vàng - đa kim. Tài nguyên dự báo cấp 334a đối với khoáng sản đồng gốc 108.925 tấn, khoáng sản urani 241,7 tấn. Đặc biệt, phát hiện mới này mở ra triển vọng lớn cho tìm kiếm, phát hiện thêm các mỏ mới có trữ lượng Urani lớn là rất cao; mở rộng diện tích tìm kiếm ra các khu vực lân cận trong tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

 

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

Năm 2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ TN&MT đã tích cực phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch kiện các Công ty của Mỹ trong việc cung cấp chất da cam - dioxin trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tạo được dự luận rộng rãi trên thế giới ủng hộ người nhiễm chất độc da cam - dioxin và đấu tranh mạnh mẽ yêu cầu Chính phủ Mỹ phải bồi thường.Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003).

 

Năm 2005, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (ngày 29 tháng 11 năm 2005). Đây là văn bản pháp lý quan trọng góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về môi trường đi vào nền nếp và hiệu quả.

 

Năm 2006, Lần đầu tiên Quốc hội thông qua việc phân bổ 1% ngân sách nhà nước cho cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, mang lại ý nghĩa to lớn và nguồn lực quan trong trong công cuộc bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. Lực lượng Cảnh sát môi trường được thành lập (ngày 29 tháng 11 năm 2006), tạo sức mạnh mới trong phối hợp phòng, chống tội phạm về môi trường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường. Việc báo chí phát hiện ra “Làng ung thư” tại Lâm Thao, Phú Thọ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường tác động lên sức khỏe con người. Bộ TN&MT đã nhanh chóng vào cuộc và cùng các ngành, địa phương xử lý.

 

Năm 2007, phát hiện hành vi xả trộm nước thải ra sông Thị Vải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vedan Việt Nam. Bộ đã đấu tranh quyết liệt, yêu cầu Công ty Vedan thực hiện: Quyết định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các biện pháp khắc phục hậu quả và việc đền bù thiệt hại cho người dân. Việc xử lý kiên quyết, triệt để đối với hành vi vi phạm pháp luật môi trường của Công ty Vedan đã tạo tiếng vang lớn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước, được dư luận xã hội quan tâm sâu sắc. Sau sự kiện Vedan, Bộ TN&MT và các bộ, ngành khác, cơ quan liên quan phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường.

 

Năm 2008, Quốc hội thông qua Luật Đa dạng sinh học (ngày 13 tháng 11 năm 2008). Đây là văn bản pháp lý quan trọng tạo hành lang pháp lý trong bảo tồn đa dạng sinh học trên phạm vi cả nước. Tổ chức thành công Hội nghị các Bộ trưởng Môi trường ASEAN, ASEAN + 3 và Đông Á và các sự kiện bên lề với sự tham gia đầy đủ của 16 đoàn đại biểu cấp Bộ trưởng (10 nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zeland và Australia) diễn ra từ ngày 6 đến 9/10. Sáng kiến thành lập Trung tâm Giáo dục môi trường Đông Á của nước chủ nhà Việt Nam được ghi nhận tại Hội nghị Bộ trưởng Đông Á lần thứ nhất. Phát hiện hành vi xả trộm nước thải ra sông Thị Vải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vedan Việt Nam. Ngày 12/9/2008, Cục Cảnh sát môi trường và Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ TN&MT bắt quả tang Công ty Vedan Vietnam xả hàng ngàn khối nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc ra sông Thị Vải và có hành vi “che mắt” cơ quan chức năng bằng các thủ đoạn tinh vi. Ngày 7/10/2008, Bộ TN&MT ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Vedan, tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty này, phạt 267 triệu đồng và truy thu 127 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường.

 

Năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2009 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Năm 2010, Tổ chức thành công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện bên lề được tổ chức tại Hà Nội với trên 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự từ ngày 17-18/11/2010, với 77 điển hình xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường đã được trao Cúp Môi trường năm 2010. Với các sự kiện bên lề tại Hà Nội, toàn ngành đã bàn thảo và nhất trí sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, xây dựng Kế hoạch hành động môi trường quốc gia 2011-2020, kiến nghị tăng chi ngân sách sự nghiệp môi trường lên 2% vào năm 2015.

 

Năm 2011, Quốc hội ra Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề và đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia Khắc phục và Cải thiện ô nhiễm môi trường vào thực hiện giai đoạn 2011 - 2015. Việc Quốc hội giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia sẽ tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý về môi trường, đồng thời tạo sự đồng bộ trong việc xử lý nguồn gây ô nhiễm và môi trường đang bị ô nhiễm hiện nay. Hồ Ba Bể được công nhận là khu Ramsa. Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6/2011, Bộ TN&MT đã trao Quyết định của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Khu Ramsar Quốc gia Ba Bể có hồ rộng khoảng 500 ha trên độ cao 178 m so với mặt nước biển. Đây là hồ tự nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam.

 

Năm 2012, Hồ Ba Bể được công nhận là khu Ramsa. Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6/2011, Bộ TN&MT đã trao Quyết định của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Khu Ramsar Quốc gia Ba Bể có hồ rộng khoảng 500 ha trên độ cao 178 m so với mặt nước biển. Đây là hồ tự nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam. Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Đây là các văn bản định hướng tổng thể, toàn diện về công tác bảo vệ môi trường để các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hai khu Ramsar được Ban Thư ký Công ước Ramsar quốc tế công nhận. Vườn quốc gia Tràm Chim và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là hai khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu ramsar) của Việt Nam được Ban Thư ký Công ước Ramsar (Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) công nhận, nhằm góp phần nâng cao vị thế và nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước Ramsar, thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước; góp phần quảng bá giá trị và hình ảnh của các Vườn Quốc gia đến với bạn bè quốc tế.

 

Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là chiến lược quốc gia đầu tiên của Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học, nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên giải quyết cho công tác bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học phù hợp với thời kỳ mới.

 

Năm 2014, Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận là khu đất ngập nước. Đây là khu đất Ramsar có tầm quan trọng quốc tế thứ 2.203 của thế giới, thứ 6 của Việt Nam và là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam. Vườn quốc gia Côn Đảo hội tụ cả 4 hệ sinh thái rừng, biển đặc sắc và hiếm có trên thế giới được đưa vào danh sách hệ thống các khu vực biển quan trọng cần được bảo vệ trên phạm vi toàn cầu, là khu vực trọng điểm trong Kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia của Việt Nam.

 

Năm 2015, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ XIII, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV và các sự kiện liên quan được tổ chức tại Hà Nội. Các Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong khu vực và tại Việt Nam nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam đối với quốc tế.

 

Năm 2016, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường và ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở Hội nghị trực tuyến ngày 31 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg, đưa ra những cách tiếp cận mới, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể mang tính chất đột phá nhằm giải quyết triệt các vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, quan điểm xuyên suốt Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước.

 

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

 

Năm 2009, dự báo tốt và thông tin kịp thời các thông tin về 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới trong năm, trong đó có 6 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta và các đợt mưa lũ. Năm 2009, thiên tai xảy ra liên tiếp, ác liệt với khá nhiều cơn bão kỳ dị, hoạt động bất thường; mưa, lũ lịch sử ở miền Trung và Tây Nguyên, khô hạn ở các vùng Bắc Bộ, Trung Bộ... Ngành KTTV đã dự báo kịp thời giúp cho công tác chỉ đạo phòng tránh thiên tai thực sự có hiệu quả.Năm 2006, qua sự kiện cơn bão số 1 năm 2006 (bão Chanchu) gây tổn thất nghiêm trọng cho người dân nước ta trên vùng phía Bắc Biển Đông, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg quy định đưa mức dự báo bão từ 24 giờ lên 48 giờ, đồng thời Đề án cấp bách về công nghệ dự báo KTTV được chỉ đạo thực hiện đã đầu tư công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo KTTV, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Năm 2010, dự báo đúng và thông báo kịp thời các cơn bão lớn, áp thấp nhiệt đới, trong đó hoàn thành nhiệm vụ dự báo cực ngắn, chính xác, cảnh báo thời tiết kịp thời diễn biến thời tiết ngày khai mạc, ngày diễu binh, diễu hành, đêm biểu diễn nghệ thuật trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

 

Năm 2015, Luật KTTV được Quốc hội thông qua. Lần đầu tiên toàn bộ hoạt động KTTV trên phạm vi cả nước được điều chỉnh bằng Luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

 

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

Năm 2009, Đoàn Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu tham dự Hội nghị lần thứ 15 (COP 15) các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH tại Copenhagen, Đan Mạch - Đây là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế nỗ lực trong cuộc chiến ứng phó với BĐKH. Đoàn đã có khoảng 30 cuộc tiếp xúc song phương, trong đó có 10 cuộc tiếp xúc với các Nguyên thủ Quốc gia và nhiều cuộc tiếp xúc cấp Bộ trưởng, nhằm huy động sự hỗ trợ của các nước cho Việt Nam để ứng phó với BĐKH, được nhiều tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cam kết cho Việt Nam ứng phó với BĐKH. Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam đối với các nước phát triển, các nước đang phát triển về trách nhiệm đối với ứng phó với BĐKH và được đánh giá cao. Hội nghị bên lề của Việt Nam về BĐKH đã được tổ chức với trên 100 đại diện của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ tham dự. Việc tổ chức tốt Hội nghị bên lề của Việt Nam đã mang lại tiếng vang và được báo chí nước ngoài phản ánh, đánh giá là một trong những Hội nghị bên lề thành công nhất tại COP15. Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam đã được công bố.Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH. Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với BĐKH. Chương trình được thực hiện từ 2009-2015 với kinh phí khoảng 1.965 tỷ đồng. Đây được xem là định hướng chủ đạo, cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch hành động của mình.

 

Năm 2010, Bộ TN&MT đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn ASEM về ứng phó với BĐKH trong hai ngày 6-7/9/2010 tại thành phố Hạ Long, Việt Nam. Hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ 2 cho Công ước khung của Liêp hợp quốc về BĐKH (UNFCCC) tại Hội nghị lần thứ 16 của Liên hợp quốc về BĐKH diễn ra tại Cancun, Mexico tháng 12 năm 2010. Thông báo quốc gia lần thứ 2 tập trung kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2010 và ước tính phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2011-2030.

 

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH. Chiến lược này xác định rõ tầm nhìn đến năm 2100, Việt Nam phấn đấu trở thành một quốc gia thịnh vượng, văn minh, phát triển bền vững với nền kinh tế cac-bon thấp, ứng phó thành công với BĐKH và có vai trò quan trọng trong khu vực và thế giới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng có tầm nhìn "xuyên thế kỷ" trong cuộc chiến lâu dài ứng phó với BĐKH.

 

Năm 2012, công bố Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cập nhật chi tiết cho Việt Nam và Kế hoạch hành động của Việt Nam ứng phó với BĐKH. Ngày 23/5/2012, Bộ TN&MT đã chính thức công bố Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam. So với kịch bản đầu tiên được công bố năm 2009, kịch bản cập nhật năm 2012 cho thấy, một số chỉ số khí hậu có xu hướng gia tăng theo chiều hướng xấu. Phiên bản kịch bản 2012 đã chi tiết hóa mức độ ngập lụt đến từng tỉnh, thành phố; vùng ven biển chi tiết đến cấp huyện.

 

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban công tác đàm phán của Việt Nam về BĐKH. Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ ngành liên quan trong đàm phán quốc tế về BĐKH trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của quốc gia; huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho ứng phó BĐKH và nâng cao vị thế của Viêt Nam trong công cuộc ứng phó với BĐKH toàn cầu.

 

Năm 2014, hoàn thành Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Báo cáo được gửi đến Ban Thư ký Công ước khí hậu tại Hội nghị lần thứ 20 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH tổ chức tháng 12 năm 2014 tại Lima, Pê-Ru. Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH từ ngày 8 tháng 12 năm 2014. Việt Nam là một trong ba nước đang phát triển đầu tiên thế giới hoàn thành Báo cáo, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ và cam kết của Việt Nam trong việc tham gia thực hiện Công ước.

 

Năm 2015, Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH lần thứ 21 (COP21) do Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã đóng góp tích cực vào việc đạt được Thỏa thuận Paris. Đây là thỏa thuận lịch sử sau hơn 20 năm đàm phán của cộng đồng quốc tế về ứng phó với BĐKH. Trước thềm COP21, Việt Nam đã công bố Báo cáo đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) khẳng định cam kết mạnh mẽ trong ứng phó với BĐKH toàn cầu. Hoàn thành Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Báo cáo được gửi đến Ban Thư ký Công ước khí hậu tại Hội nghị lần thứ 20 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH tổ chức tháng 12 năm 2014 tại Lima, Pê-Ru. Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH từ ngày 8 tháng 12 năm 2014. Việt Nam là một trong ba nước đang phát triển đầu tiên thế giới hoàn thành Báo cáo, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ và cam kết của Việt Nam trong việc tham gia thực hiện Công ước.

 

Năm 2016, Việt Nam tham gia Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF). Theo đó, Bộ TN&MT Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF) và là quốc gia ASEAN đầu tiên tham gia vào 3GF (thành viên thứ 8). Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy, mở rộng quy mô tăng trưởng xanh thông qua việc kết nối các khu vực, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hợp tác công - tư. Kinh nghiệm của 3GF trong việc huy động nguồn lực tài chính, nhân lực cho các hoạt động tăng trưởng xanh trên thế giới giúp Việt Nam có đủ nguồn lực cho các hoạt động thích ứng với BĐKH, tăng trưởng xanh trong tương lai. Ký kết, phê duyệt Thoả thuận Paris về BĐKH và ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận. Thoả thuận Paris mang tính lịch sử, được 195 quốc gia thông qua tại COP 21, là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên xác định trách nhiệm tất cả các Bên trong ứng phó với BĐKH. Thỏa thuận chính thức có hiệu lực vào ngày 04 tháng 11 năm 2016. Việc phê duyệt Thỏa thuận Paris tại Nghị quyết số 93/NQ-CP và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 ngay trước thêm Hội nghị COP21 thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với BĐKH. Kế hoạch gồm 68 nhiệm vụ ưu tiên, bao trùm tất cả các lĩnh vực có liên quan tới BĐKH và bám sát 5 trụ cột gồm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với BĐKH; chuẩn bị nguồn lực; thiết lập hệ thống công khai, minh bạch; xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách cho giai đoạn 2016-2020 và 2021 - 2030 của Việt Nam.

 

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

 

Năm 2004, Bộ TN&MT đã chính thức công bố hoàn thành mạng lưới địa chính cơ sở và hệ thống bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50000 phủ trùm toàn quốc, đồng thời giới thiệu sử dụng hệ thống trạm định vị DGPS quốc gia vào tháng 12 năm 2004, đúng vào thời điểm kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và  bản đồ Việt Nam và kỷ niệm 45 năm thành lập Cục ĐĐ&BĐ.

 

Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2008 phê duyệt Chiến lược Phát triển ngành ĐĐ&BĐ Việt Nam đến năm 2020. Đây là định hướng lớn để Ngành ĐĐ&BĐ trở thành ngành có trình độ công nghệ hiện đại, đạt mức tiên tiến trong khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

 

Năm 2012, hoàn thành dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà nước. Sau 10 năm triển khai thực hiện, Bộ TN&MT đã chính thức phê duyệt hoàn thành Dự án. Kết quả của dự án là bộ số liệu trọng lực cơ bản phục vụ cho việc đo trọng lực chi tiết trên đất liền và trên biển Việt Nam. Lần đầu tiên toàn lãnh thổ Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống gồm 11 điểm trọng lực cơ sở; 29 điểm trọng lực hạng I đo bằng phương pháp tuyệt đối với độ chính xác cao; khẳng định khả năng nghiên cứu và làm chủ khoa học và công nghệ về lĩnh vực trắc địa bản đồ của Việt Nam.

 

Năm 2013, hoàn thành công tác tăng dày hệ thống mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Sau 5 năm triển khai thực hiện, hai bên đã chính thức hoàn thành toàn bộ công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới trên thực địa. Đã xác định và xây dựng 793 vị trí mốc, tương ứng 835 cột mốc, cắm bổ sung hơn 20 cọc dấu. Đến nay, hai nước đã có hệ thống mốc quốc giới hoàn chỉnh, bền vững, hiện đại.

 

Năm 2016, hoàn thành Bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam - Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Đây là cơ sở vững chắc xây dựng biên giới Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài; đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước; khẳng định mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

 


LĨNH VỰC QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý TN&MT biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006).

 

Năm 2007, ngày 09 tháng 02 năm 2007, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW “về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Ngày 30 tháng 5 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

 

Năm 2008, việc ra đời Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ) với 15 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó, có những nhiệm vụ quan trọng như: Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách về quốc phòng, an ninh, ngoại giao liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo; có nhiệm vụ về quản lý tổng hợp, khai thác, sử dụng biển và hải đảo; điều tra cơ bản về TN&MT biển và hải đảo; khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển, hải đảo và đại dương; bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

 

Năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để quản lý ổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Việt Nam; nhằm quản lý thống nhất, liên ngành, liên vùng, hài hòa lợi ích chung giữa các bên liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

 

Năm 2010, Tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 6 năm 2010. Đây là Festival Biển và Hải đảo lần đầu tiên được tổ chức rất thành công cùng với chuỗi các sự kiện về biển và hải đảo Việt Nam.

 

Năm 2011, Tuần lễ Quốc gia Biển và Hải đảo diễn ra tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ 5 đến 8/6/2011. Đây là sự kiện thường niên với quy mô cấp quốc gia nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển và hải đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Lễ khai mạc, lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

 

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của Chiến lược nhằm thúc đẩy việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo hướng bền vững. Chiến lược đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm nghiên cứu, điều tra cơ bản về TN&MT biển, tài nguyên khoáng sản biển, phát triển năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động BĐKH trên các vùng biển.

 

Năm 2014, giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ. Nghị định số 51/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tổng họp, thống nhất biển và hải đảo; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.

 

Năm 2015, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua. Lần đầu tiên Luật được ban hành là công cụ quan trọng để quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đại hội Biển Đông Á lần thứ V tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập Chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các biển Đông Á sau năm 2015”. Bộ trưởng các quốc gia Đông Á đã thông qua Thỏa thuận Đà Nẵng và một số văn kiện quan trọng như Chiến lược cập nhật phát triển bền vững Biển Đông Á; Mục tiêu chiến lược sau năm 2015 trong khu vực, góp phần thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững biển Đông Á.

 

LĨNH VỰC VIỄN THÁM


Năm 2009, Trạm Thu ảnh vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được đưa vào sử dụng từ ngày 09 tháng 7 năm 2009, đáp ứng hiệu quả hơn những yêu cầu giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước khởi đầu quan trọng, đặt nền móng cơ bản cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám ở tầm Quốc gia. Việt Nam trở thành nước thứ năm trong khối ASEAN có trạm thu ảnh vệ tinh và là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thu ảnh ảnh vệ tinh ENVISAT. Năm 2006, Bộ đã khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm thu ảnh vệ tinh phục vụ quản lý TN&MT, góp phần quản lý, giám sát nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 

Năm 2013, thu nhận và xử lý thành công ảnh chụp từ vệ sinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSAT 1. Trạm thu ảnh viễn thám đầu tiên của Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 2008 và tiếp tục được đầu tư nâng cấp năm 2013 để thu nhận ảnh viễn thám. Vệ tinh VNDREDSAT 1 kết hợp với hệ thống thu nhận, xử lý, lưu trữ ảnh viễn thám đã tạo ra một hệ thống viễn thám hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta, có khả năng chụp được ảnh phân giải cao bất kỳ vị trí nào trên bề mặt trái đất.

 

Năm 2014, lần đầu tiên hoàn thành hệ thống giám sát TN&MT biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám phủ trùm toàn bộ vùng biển và hải đảo Việt Nam. Theo đó, đã xây dựng bộ bản đồ chuyên đề về lớp phủ bề mặt tỷ lệ 1:50.000 cho vùng ven biển và các đảo nổi; hệ thống bản đồ chuyên đề kèm theo các bộ số liệu về các yếu tố vật lý, hóa học, sinh vật và môi trường biển, hải đảo cho toàn bộ vùng lãnh hải Việt Nam; hệ thống giám sát đa thời gian tài nguyên - môi trường biển và hải đảo. Đặc biệt, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000 vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hệ thống bản đồ địa hình quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 1:25.000 các đảo nổi và bãi đá ngầm độ sâu đến 10m.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img