Bộ TN&MT: Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Thứ tư, 21/04/2021 10:56 GMT+7
Ngành tài nguyên và môi trường có lịch sử và truyền thống thi đua yêu nước; luôn được kế thừa và phát triển lên tầm cao mới. Ngay những tháng đầu, năm đầu thành lập Bộ TN&MT (2002), Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Và trong các giai đoạn phát triển 15 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Ngành luôn quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ TN&MT

Ngành tài nguyên và môi trường có truyền thống thi đua yêu nước, luôn được kế thừa và phát triển lên tầm cao mới. Ngay những tháng đầu, năm đầu thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua yêu nước của Ngành luôn quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Sau hơn 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, tại mỗi giai đoạn cụ thể, công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền, quan hệ báo chí của ngành TN&MT từng bước được củng cố kiện toàn, đi vào nề nếp, định hình tính chuyên nghiệp cao, được xác định là giải pháp quản lý chỉ đạo điều hành, là động lực quan trọng động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

 Giai đoạn (2002 – 2005), những viên gạch đầu tiên cho sự khởi đầu

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI với mục tiêu là nhằm biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc đối với phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới đất nước; cổ vũ, khơi dậy sức mạnh to lớn của dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới bước vào thế kỷ XXI. Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường, đây là giai đoạn tổ chức của Bộ được hình thành trên cơ sở hợp nhất của các tổ chức: Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn là cơ quan thuộc Chính phủ; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Công nghiệp; Cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc

 

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ I giai đoạn (2001 - 2005), đã đánh giá khái quát là giai đoạn của sự khởi đầu của công tác thi đua, khen thưởng của Ngành. Tuy vậy, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu, quan trọng:  phong trào thi đua đã thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường làm công cụ để quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Một số luật và văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được thông qua, ban hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Luật đất đai năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi… Các phong trào thi đua đã lôi cuốn đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại các địa phương, các phong trào thi đua như: Phong trào “dồn điền, đổi thửa” đã được tổ chức, vận động ở nhiều địa phương, nhằm khắc phục tình trạng đất đai bị chia cắt, manh mún, phấn đấu dồn nhiều thửa ruộng nhỏ thành thửa ruộng lớn, từng bước sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả hơn; Phong trào đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phong trào về triển khai lập quy hoạch sử dụng đất các cấp làm cơ sở để quản lý đất đai ngày càng hiệu quả, đã được nhiều địa phương quan tâm; phong trào vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phong phú; phong trào thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong quá trình tiếp dân, giải quyết các việc về tài nguyên – môi trường liên quan đến tổ chức và công dân…

Các phong trào thi đua nói trên đã có tác dụng to lớn và tích cực, góp phần vào việc quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên ngày càng hợp lý và hiệu quả; phát triển bền vững kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường trong giai đoạn đầu thành lập Bộ.

 

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ II

 

Giai đoạn (2006 – 2010), kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Bộ TN&MT, có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành. Đây là dấu mốc quan trọng để toàn Ngành xây dựng, tổ chức thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần thi đua cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã được khẳng định quyết tâm tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Trong giai đoạn này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Ngành: “Cùng cả nước tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững”, đây là phong trào thi đua đặc biệt xuyên suốt giai đoạn 2006 - 2010, được các đơn vị quán triệt thực hiện với mục tiêu thi đua hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ của Ngành, của Quốc hội, Chính phủ giao; phong trào thi đua “Cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương và cơ sở” theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được phát động đã được các cấp, các đơn vị và nhiều địa phương nhiệt liệt hưởng ứng, góp phần thay đổi tư duy trong công việc, vừa xử lý kịp thời các yêu cầu đột xuất, chủ động, công khai, dân chủ, nâng cao vai trò làm chủ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Phong trào thi đua thực hiện chủ trương “Kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường" đã được các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm đóng góp nguồn lực xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước trên cơ sở từng bước thể chế hóa các quy định quản lý ngành để có cơ sở nâng cao đóng góp nguồn lực của Ngành tài nguyên và môi trường cho ngân sách nhà nước, đẩy mạnh kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường;.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III

 

Giai đoạn (2011 – 2015), tiếp tục phát triển

Tại Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, Vụ Thi đua - Khen thưởng được đổi tên là Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; đồng thời, được giao bổ sung nhiều chức năng nhiệm vụ mới quan trọng.

Nhằm huy động sức mạnh to lớn của toàn Ngành tham gia công cuộc xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng đã phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, đây là phong trào nền tảng cho cả giai đoạn (2011 – 2015).

Năm 2011, với phong trào “Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường thời kỳ 2011-2015” đã góp phần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tài nguyên, môi trường; xây dựng củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành tài nguyên và môi trường; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ đã được các đơn vị hưởng ứng và biến thành những hành động thiết thực như tổ chức các buổi tọa đàm về chuyên môn, hội thao, hội diễn văn nghệ quần chúng; Phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành, nhiều gương điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng trong phong trào này; Phong trào thi đua hướng về Trường sa thân yêu đã được toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành tài nguyên hưởng ứng mạnh mẽ, đã chung tay, góp sức ủng hộ các chiến sỹ nơi biển đảo; Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực gắn liền với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường;  Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ III và các ngày lễ lớn trong năm 2015 đã thực sự cổ vũ các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc và vượt mức các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước.

  

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT

cho các điển hình tiên tiến ngành TN&MT

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT 

cho các điển hình tiên tiến ngành TN&MT

 

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, thi đua nâng tầm cao mới

Ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn (2016-2020) nhằm phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới toàn diện, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” với tiêu chí 05 không - 05 có” và phương châm thiết thực, hiệu quả, các phong trào thi đua gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, hưởng ứng chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính”. Kế hoạch này đã và đang được triển khai sâu rộng trong toàn Ngành, đã tạo luồng sinh khí mới hứng khởi thi đua, nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Với thông điệp “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Bộ trưởng đã phát động phong trào thi đua nhằm đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh, trí tuệ của toàn ngành để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2017, chào mừng Kỷ niệm 15 ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phong trào thi đua đang hừng hực khí thế, lan tỏa đến mọi miền đất nước, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; tạo dấu mốc vẻ vang, khẳng định những thành tựu quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường. Trong những ngày qua, hầu hết các Khối, Cụm thi đua trong toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rất thiết thực chào mừng Kỷ niệm 15 ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Cụm thi đua, như: Cụm thi đua số I của các Sở TN&MT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Cụm thi đua số II của các sở TN&MT các tỉnh trung du miền núi phía bắc, Cụm thi đua số IV của các sở TN&MT các tỉnh bắc Trung bộ,  Cụm thi đua số V của các sở TN&MT các tỉnh duyên hải nam Trung bộ, Cụm thi đua số VI của các sở TN&MT các tỉnh Tây nguyên,... đã tổ chức nhiều hội thảo trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm hay để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cụ thể đang xảy ra để cùng nhau quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tốt hơn; các Cụm thi đua đã thực hiện, hoặc đang đề xuất thực hiện Liên kết vùng” – theo Cụm thi đua để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

 Xuyên suốt 15 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Bộ TN&MT có chủ đề, thông điệp, nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh, trong đó tập trung các vấn đề trọng tâm của ngành như: Kiện toàn, tăng cường năng lực xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy; xây dựng và thực hiện các Chiến lược, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính; tập trung trí tuệ, nguồn lực hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm với chất lượng cao, đúng tiến độ; đẩy mạnh phong trào chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương và cơ sở; rà soát, xoá bỏ các văn bản quản lý nhà nước, các quy định, quy chế và thủ tục hành chính không còn phù hợp. Công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền đã góp phần quan trọng tham mưu giúp Bộ thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên và môi trường; góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành TN&MT ngày càng vững mạnh.

Thông qua các phong trào thi đua, mỗi tập thể, mỗi cá nhân thực sự là những tấm gương sáng không ngừng học hỏi, phấn đấu để trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong từng phong trào, trong học tập và công tác, số lượng các tấm gương điển hình, những nhân tố điển hình toàn ngành không ngừng tăng lên, giai đoạn (2002 – 2005) là 24, giai đoạn (2006 – 2010) là 41 và giai đoạn (2011 – 2015) là 82. Với mỗi kỳ Đại hội thi đua toàn quốc, Bộ đều giới thiệu được các tấm gương tiêu biểu để tham dự Đại hội và tuyên truyền trong toàn quốc. Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc tổ chức tháng 6 năm 2017 với sự hiện diện, chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều Cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có 03 đơn vị (Trung tâm Mang lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; Trung tâm Điều tra tài nguyên – môi trường biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) được vinh danh với những thành tích đặc biệt xuất sắc. Đây là vinh dự của đơn vị nhưng cũng là niềm tự hào, niềm vui chung của toàn Ngành.

Kể từ khi thành lập đến nay, kết quả khen thưởng đạt kết quả quan trọng: 04 danh hiệu Anh hùng Lao động; 03 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 03 Giải thưởng Hồ Chí Minh; 37 danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 529 Huân chương các loại; 682 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 122 Cờ Thi đua của Chính phủ; 561 Cờ Thi đua Bộ Tài nguyên và Môi trường; 1.298 danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường; 14.708 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT; 12.600 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường. Thủ trưởng các đơn vị quyết định khen thưởng hàng chục nghìn Giấy khen, Lao động tiên tiến (tập thể, cá nhân), Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhiều Bằng khen, Giấy khen, Huy chương của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương khen tặng. Đây là thành quả, niềm vinh dự và tự hào của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; là động lực to lớn để ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường ngày càng vững mạnh./.

 

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img