Bộ Tài nguyên và Môi trường: 15 năm xây dựng và phát triển

Thứ sáu, 23/04/2021 22:15 GMT+7
Ngày 05/8/2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Nghị quyết số 02/2002/QH11, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI và Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Nghị định số 91/2002/NĐ-CP, Bộ TN&MT được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công nghiệp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Theo đó, Bộ TN&MT thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc, bản đồ. Tiếp theo đó, các Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008; Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013; đến Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, tổ chức bộ máy của ngành TN&MT tiếp tục được kiện toàn, củng cố, tăng cường. Đến nay, Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 09 lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Có thể thấy ngành TN&MT đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có tính phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, có tác động lớn đến bảo đảm an ninh, quốc phòng, sự phát triển kinh tế, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là ngành điều tra cơ bản gắn liền với nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ.

 

Trong 15 năm xây dựng và phát triển - với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, mà trực tiếp và thường xuyên là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - ngành TN&MT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức giành được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự thành công chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ngành cũng đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý bao gồm: 01 Huân chương sao vàng (cho ngành địa chất và khoáng sản); 04 Huân chương Hồ Chí Minh (cho ngành TN&MT, ngành đo đạc và bản đồ, ngành khí tượng và thủy văn, ngành địa chất và khoáng sản); 04 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 09 Huân chương Độc lập hạng Nhì,... và rất nhiều phần thưởng cao quý khác. Truyền thống và các thành tựu của ngành ngày hôm nay được tạo nên từ công sức đóng góp, sự cống hiến và hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành. Trong đó, trước hết phải kể đến sự hy sinh, sự đóng góp hết mình của đồng chí Bộ trưởng tiền nhiệm Mai Ái Trực, các đồng chí Bộ trưởng: Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Minh Quang, Trần Hồng Hà và các đồng chí Thứ trưởng: Đặng Hùng Võ, Nguyễn Công Thành, Triệu Văn Bé, Đỗ Hải Dũng, Nguyễn Văn Đức, Trần Thế Ngọc, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Mạnh Hiển, Nguyễn Thái Lai, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thị Phương Hoa và Võ Tuấn Nhân.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực nhiệm kỳ 2002 - 2007

 

Trong nhiệm kỳ 2002 -2007, các nhiệm vụ trọng tâm được chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, xuyên suốt của toàn ngành là: Nhanh chóng ổn định hệ thống tổ chức ngành ở Trung ương và địa phương. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế; kết quả nổi bật có thể thấy là việc Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai năm 2003, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT dưới luật tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội và tăng cường quản lý nhà nước về TN&MT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính;  thực hiện phân công, phân cấp hợp lý cho các bộ và chính quyền địa phương; là một trong số ít các Bộ đi tiên phong trong việc triển khai áp dụng cơ chế "một cửa", thí điểm mô hình "một cửa liên thông", tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, thiết lập kênh thông tin trả lời tổ chức, công dân về TN&MT. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu tố nại tố cáo, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Điểm đáng chú ý là Bộ đã chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra về TN&MT do lãnh đạo Bộ chủ trì, trực tiếp làm việc với các địa phương, cơ sở. Nhiều điểm nóng, vụ việc về đất đai, môi trường đã được xử lý, giải quyết. Chú trọng công tác điều tra cơ bản, dự báo. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia đến năm 2020; đẩy mạnh công tác quan trắc môi trường, đo đạc, lập bản đồ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản biển, điều tra TN&MT biển, dự báo khí tượng thủy văn. Xây dựng đội ngũ cán bộ của toàn ngành; số lượng và chất lượng đã được nâng lên một bước. Trong giai đoạn này, các lĩnh vực TN&MT đã có chuyển biến tích cực, hoạt động sôi động, được xã hội ngày càng quan tâm, công tác quản lý nhà nước về TN&MT đã được đẩy mạnh, gây dựng được lòng tin với nhân dân, với Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc thực thi nhiệm vụ của ngành.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên nhiệm kỳ 2007 - 2011

 

Kế thừa những thành quả to lớn và kinh của nhiệm kỳ 2002 - 2007, ngành TN&MT tiếp tục đổi mới, sáng tạo và dành được những thành tựu quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2007 - 2011, nhiệm vụ xuyên suốt trọng tâm của toàn Ngành trong giai đoạn này và những năm tiếp theo là: xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bộ; đồng thời, chuyển mạnh sang quản lý, điều hành phát triển trong các lĩnh vực TN&MT bằng pháp luật trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc thị trường; củng cố và hoàn thiện mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; cải cách hành chính đi vào chiều sâu; đầu tư, tăng cường hệ thống quan trắc, dự báo và điều tra cơ bản về TN&MT; đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương; đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT với mục tiêu phát huy tối đa nguồn lực TN&MT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn này, Bộ đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Cụ thể: Đã bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về địa chất; biến đổi khí hậu; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo - với cơ cấu tổ chức được kiện toàn theo hướng thành lập các tổ chức đủ mạnh, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ (các Tổng cục, Cục) để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về các lĩnh vực lớn, có tính ổn định như: quản lý đất đai, địa chất và khoáng sản, môi trường, quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.  Việc gắn quản lý tài nguyên thiên nhiên với bảo vệ môi trường đã tăng cường, gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực với nhau; hệ thống chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện (trong đó, Luật Đất đai năm 2003 được tổng kết, đánh giá chuẩn bị cho việc sửa đổi, Luật Đa dạng sinh học, Luật Khoáng sản (sửa đổi) được thông qua; Luật Tài nguyên nước được hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua; Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Khí tượng thủy văn, Luật TN&MT biển được triển khai xây dựng); công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo được lồng ghép và đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu tố được đổi mới. Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Ban cán sự đảng Bộ TN&MT đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐTNMT về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT. Đây là những tư tưởng, văn kiện quan trọng định hướng sự phát triển của ngành. Bên cạnh đó, Bộ cũng quan tâm đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế “một cửa” và đổi mới công tác giao lưu trực tuyến; cải thiện, tăng tính dân chủ trong quan hệ giữa Bộ với các tổ chức, nhân dân và doanh nghiệp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý có liên quan giữa Bộ với các Bộ, ngành, địa phương cũng được tăng cường thông qua việc ban hành các thông tư liên tịch, các quy chế phối hợp liên ngành; việc chỉ đạo của Bộ với địa phương được tập trung, thống nhất; duy trì thường xuyên các cuộc làm việc, giao ban giữa Bộ với các Bộ, ngành khác, với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng; từng bước được chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, thành tựu của những nhiệm kỳ trước, ngành TN&MT tiếp tục phấn đấu và nỗ lực đổi mới vượt qua khó khăn, nâng cao vai trò và vị thế của ngành. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp tục đặt ra nhiệm vụ xuyên suốt trọng tâm của toàn ngành là: tiếp tục xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật là một trong 3 khâu đột phá chiến lược; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, các cơ chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường theo hướng tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của ngành; tiếp cận tổng thể, tầm nhìn dài hạn và áp dụng các phương thức, mô hình, tiêu chuẩn tiên tiến trong hoạch định chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; trong đó, phải tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; trong đó đã tập trung xây dựng 06 dự án Luật quan trọng thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Quốc hội khoá XIII: Luật Tài nguyên nước (2012), Luật Đất đai (2013), Luật Bảo vệ môi trường (2014),  Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (2015), Luật Khí tượng thủy văn (2015), đẩy mạnh xây dựng dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ. Đồng thời xây dựng để Ban cán sự đảng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2014 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường - Nghị quyết đầu tiên đề cập toàn diện đến chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong thời gian tới, quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước. Củng cố, nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; kiện toàn và tăng cường hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên và môi trường các cấp, phát triển các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh trao đổi thông tin, thực hiện công khai thông tin và dân chủ cơ sở về tài nguyên và môi trường; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, liên tỉnh, liên vùng và thúc đẩy xã hội hóa công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tăng cường hiệu quả phối hợp với các Bộ, ngành ở trung ương và các địa phương; đẩy mạnh thêm một bước hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường vận động tài trợ nhằm tạo các nguồn lực phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đây là khâu quan trọng để phát triển ngành nhằm hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin...

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
 
Kế thừa kết quả, thành tựu đạt được của Ngành trong suốt thời gian qua, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt từ 4/2016 đến nay, Bộ TN&MT tiếp tục đặt trọng tâm vào hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TN&MT. Hệ thống chính sách, pháp luật mới được ban hành phải bám sát yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực TN&MT giữa các thành phần kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời bổ sung chế tài xử lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TN&MT. Tinh thần “kiến tạo, liêm chính và hành động” được quán triệt trong giải quyết tháo gỡ các nút thắt, lỗ hổng về chính sách pháp luật. Các quy hoạch, chiến lược tiếp tục được rà soát cập nhật phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH. Công tác thanh tra, kiểm tra được đổi mới có trọng tâm, trọng điểm gắn với những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, có sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương qua đó góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm nhằm giải quyết những bức xúc, điểm nóng nhất là khiếu kiện về đất đai. Tổ chức bộ máy của ngành tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với nhiệm vụ của đơn vị; quy định trách nhiệm của đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong phối hợp giải quyết các nhiệm vụ xóa bỏ tình trạng không rõ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương theo phương châm hướng về địa phương cơ sở, cầu thị, lắng nghe, giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và có nhiều đổi mới; cải cách TTHC được triển khai thực hiện gắn với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đặc biệt, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xử lý, giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại tất cả các đơn vị thuộc Bộ; thiết lập cơ chế tương tác để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật và ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức của Ngành. Hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh trên đất cả các lĩnh vực quản lý huy động được nguồn lực, kinh nghiệm cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH. Nổi bật, đã đàm phán, thống nhất và thay mặt Chính phủ ký kết Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng; thúc đẩy tiếng nói và sự hiện diện của Việt Nam trên các diễn đàn và trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường. Với chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và vận động về ngân sách nhà nước nhiều chương trình/dự án cho các hoạt động về tài nguyên môi trường thuộc sự quản lý thực hiện của Bộ, hoặc do Bộ điều phối và tham gia thực hiện một phần, nổi bật hơn cả là các chương trình/dự án hợp tác về môi trường, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước. Nghiên cứu, triển khai và ứng dụng khoa học và công nghệ bước đầu có những đổi mới gắn với thực tiễn đặt ra của ngành. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về TN&MT kịp thời phát hiện những điểm sáng, những tồn tại, hạn chế, tiêu cực để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng cùng với thế giới bảo vệ trái đất, bảo vệ đại ương và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề được đổi mới nội dung, hình thức, có chủ đề và tiêu chí cụ thể, đã có tác dụng tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích và công lao của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành...
 
Nhìn lại chặng đường gần 15 năm xây dựng và phát triển, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, mà trực tiếp và thường xuyên là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành tài nguyên và môi trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức giành được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự thành công chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.  
 

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img